BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 3768/TCHQ-GSQL
V/v: phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2006

Kính gửi: Chi Cục Hải Quan Cửa Khẩu Chi Ma

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 413/HQCM-BC ngày 26.7.2006 của Chi cục hỏi về việc phân loại mặt hàng bàn ga máy may đường viền, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 82/2003/QĐ-BTC ngày 13.6.2003; Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 2003 ban hành kèm theo Quyết định số 110/2003/QĐ-BTC ngày 25.7.2003; Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29.8.2003 của Bộ Tài chính thì bàn ga máy may đường viền thuộc nhóm 84.52, mã số 8452.90.99.

Tổng cục cũng lưu ý Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma trong trường hợp có vướng mắc, yêu cầu Chi cục có công văn gửi Cục Hải quan Lạng Sơn để được hướng dẫn cụ thể, trường hợp Cục Hải quan Lạng Sơn không giải đáp được sẽ có công văn gửi Tổng cục.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn như trên để Chi cục thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan Lạng Sơn;
- Lưu: VT, GQ.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An