BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 3768/TCT-PCCS
V/v: xử phạt vi phạm HC chậm nộp tiền SD đất

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2006

Kính gửi: Cụcthuế tỉnh Bến Tre

Trảlời Công văn số 514/CT-TTr2 ngày 12/9/2006 của Cục Thuế tỉnh Bến Tre hỏi vềviệc xử phạt vi phạm hành chính đối với chậm nộp tiền sử dụng đất, Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

- TạiĐiều 123 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 quy định: “Trong trường hợpluật có quy định khác thì áp dụng theo quy định của luật”.

-Theo quy định tại Khoản 1, Điều 10 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính quy địnhvề thời hiệu xử lý vi phạm hành chính thì các vi phạm hành chính trong các lĩnhvực tài chính, chứng khoán, nhà ở, đất đai thì thời hiệu là hai năm (năm tính đủ12 tháng), kể từ ngày hành vi vi phạm được thực hiện; nếu quá các thời hạn nóitrên thì không xử phạt nhưng vẫn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả.

- TạiĐiều 18 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ quy định vềthu tiền sử dụng đất, Khoản 1 quy định: “Châm nộp tiền sử dụng đất vào ngânsách nhà nước, thì mỗi ngày chậm nộp chịu phạt 0,02% (hai phần vạn) tính trênsố tiền sử dụng đất chậm nộp”.

Căncứ quy định trên, theo quy định Luật đất đai năm 2003 và các văn bản quy địnhchi tiết thi hành Luật đất đai chỉ quy định việc xử phạt được tính theo ngày viphạm; mỗi ngày chậm nộp bị xử phạt 0,02% tính tiền sử dụng đất chậm nộp.

Việcxác định số ngày bị phạt chậm nộp tiền sử dụng đất được tính từ ngày hết hạnghi trên Thông báo nộp tiền theo hướng dẫn tại điểm 3.2, Mục II Thông tư liên tịchsố 30/2005/TTLT /BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ củangười sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Tổngcục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu VT (2b), PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương