BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3769/BGDĐT-VP
V/v Xây dựng và phát triển phòng truyền thống tại các nhà trường

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:

- Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo;
- Giám đốc các đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp.

Phát huy đạo lí “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc;Xuất phát từ hiệu quả của phòng truyền thống tại các nhà trường trong hoạt độngdạy học và giáo dục truyền thống đối với các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lígiáo dục và học sinh, sinh viên (HSSV), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vàHội Cựu Giáo chức Việt Nam đã thống nhất chủ trương xây dựng và phát triểnphòng truyền thống tại các đơn vị trường học trong cả nước, tiến tới xây dựngbảo tàng quốc gia về giáo dục.

Để thực hiện tốt chủ trương trên, Bộ GD&ĐT đềnghị Giám đốc các sở GD&ĐT, Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng cáctrường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp:

1. Chỉ đạo các nhà trường xây dựng và phát triểnphòng truyền thống để lưu giữ, bảo tồn, trưng bày, giới thiệu các tư liệu, hiệnvật có giá trị về truyền thống giáo dục của nhà trường, của địa phương, của nềnGiáo dục cách mạng Việt Nam.

2. Phối hợp với Hội Cựu Giáo chức địa phương tổchức thu thập, sưu tầm, bảo quản các tư liệu, hiện vật có giá trị về truyềnthống giáo dục của nhà trường, của địa phương, của nền Giáo dục cách mạng ViệtNam tại địa phương và các nhà trường.

3. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc phát huy hiệuquả của phòng truyền thống tại các nhà trường đối với hoạt động dạy học và giáodục truyền thống cho các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục và HSSV.

Đề nghị Giám đốc các sở GD&ĐT, Giám đốc các đạihọc, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyênnghiệp thực hiện tốt các nội dung của công văn này; Báo cáo kết quả thực hiệnhằng năm về Bộ (qua Văn phòng Bộ, số 49 phố Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội)./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Phạm Vũ Luận (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Hội Cựu Giáo chức VN (để p/h);
- Các Vụ: CS, KK, PC - 2b;
- Lưu: VT, VP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa