BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3769/BKHĐT-KTCN
V/v áp dụng danh mục hàng hóa theo Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT ngày 13/8/2012

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH POSCO SS - VINA
(địa chỉ: KCN Phú Mỹ II, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Phúc đáp công vănsố 2005/CV-SSngày 20/5/2014 của Công ty TNHH POSCO SS - VINA về việc áp dụng danh mục hànghóatheo Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT ngày13/8/2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo nội dung công văn số 2005/CV-SS ngày 20/5/2014, Công ty TNHH POSCOSS - VINA nhập khẩu mặt hàng “Gàu hoa thị ngoạm thép vụn (Grab)”, có tải trọngtối đa 35 tấn, số lượng một (01) chiếc, tạo tài sản cố định cho dự án ưu đãiđầu tư.

Căn cứ Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vậntải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuấtđược ban hành kèm theo Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT ngày 13/8/2012 của BộKế hoạch và Đầu tư, thì doanh nghiệp trong nướcsản xuất được các loại gàu có đặc điểm cấu tạo kỹ thuật và phương thức làm việckhác biệt với loại “Gàu hoa thị ngoạm thép vụn (Grab)” nêu trên.

Do vậy mặt hàng “Gàu hoa thị ngoạm thép vụn (Grab)” do Công ty TNHH POSCOSS - VINA nhập khẩu không thuộc các danh mục ban hành kèm theo Thông tư số04/2012/TT-BKHĐT ngày 13/8/2012 của BộKế hoạchĐầu tư.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạchvà Đầu tư để Công ty TNHH POSCO SS - VINA thực hiện theo quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, KTCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Tống Quốc Đạt