VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
V/v: Xác định chi phí hoạt động của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các dự án thực hiện hình thức Hợp đồng BOT, BT, BTO.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 12196/BGTVT-CQLXD ngày 13 tháng 12 năm 2013), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 10106/BKHĐT-PC ngày 16 tháng 12 năm 2013), Bộ Tài chính (công văn số 16817/BTC-ĐT ngày 04 tháng 12 năm 2013), Bộ Xây dựng (công văn số 2708/BXD-KTXD ngày 18 tháng 12 năm 2013) về việc xác định chi phí hoạt động của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các dự án thực hiện theo hình thức Hợp đồng BOT, BT, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
1. Bộ Giao thông vận tải làm việc với Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng để thống nhất, giải quyết những khó khăn, vướng mắc cụ thể trong giai đoạn trước mắt để đảm bảo kinh phí cho cơ quan chuyên trách của Bộ thực hiện các chức trách được giao theo quy định, trình Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.
2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Giao thông vận tải tại công văn nêu trên trong quá trình xây dựng Nghị định mới về các phương thức đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP).
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó TTgCP;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, V.III, KGVX, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (3).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ