VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3770/VPCP-KTN
V/v cấp giấy phép khai thác quặng sắt khu vực Bản Quân, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2011

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương;
- Ủy ban nhân dân tỉnh
Bắc Kạn.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 1924/BTNMT-ĐCKSngày 01 tháng 6 năm 2011) về việc cấp giấy phép khai thác quặng sắt khu vực BảnQuân, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnhBắc Kạn, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến nhưsau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc khai thác quặng sắt khu vực BảnQuân, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, như đề nghị của Bộ Tài nguyênvà Môi trường tại công văn nêu trên.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ, thẩm định,cấp giấy phép khai thác quặng sắt tại khu vực nêu trên theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Tổng cục ĐC & KS Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Vụ ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3), Dg (14).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM




Văn Trọng Lý