VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3770/VPCP-KTTH
V/v cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Hiệp hội Lương thực Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tạicông văn số 3845/BCT-XNK ngày 04 tháng 5 năm 2013 về việc cấp giấy chứng nhậnđủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo; thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướngHoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Yêu cầu Bộ Công Thương thực hiệnnghiêm túc việc hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạchthương nhân xuất khẩu gạo để có cơ sở tiếp tục xem xét, giải quyết việc cấpgiấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo theo đúng chỉ đạo của Thủtướng Chính phủ tại Điểm 2 Thông báo số 172/TB-VPCP ngày 18 tháng 4 năm 2013của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, TKBT, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng