VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------------------
V/v: Nghị định quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2014

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại các Tờ trình số 1224/TTr-BNN-TCTL và 1225/TTr-BNN-TCTL ngày 14 tháng 4 năm 2014 về việc ban hành Nghị định quy định về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai (sau đây gọi tắt là Quỹ), Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
1. Nghiên cứu, hoàn thiện lại dự thảo Nghị định theo hướng:
- Quy định đối tượng đóng góp bắt buộc vào Quỹ là các tổ chức kinh tế hạch toán độc lập.
- Tiếp thu ý kiến của Bộ Quốc phòng về đối tượng được miễn đóng góp vào Quỹ. Đồng thời quy định chỉ các hợp tác xã không có nguồn thu mới thuộc đối tượng miễn đóng góp vào Quỹ.
- Cân nhắc tỷ lệ chi hỗ trợ công tác thu Quỹ tại cấp xã, bảo đảm phù hợp với các thực tế phát sinh và không lãng phí nguồn lực của Quỹ.
- Nghiên cứu quy định thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ trong việc điều chuyển các Quỹ khi thiên tai xảy ra nghiêm trọng theo hướng căn cứ báo cáo kết quả thu, chi Quỹ hàng năm, Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ quyết định phương án xử lý đối với số tồn dư của các Quỹ trên địa bàn cả nước; trong đó bao gồm phương án duy trì số dư cho Quỹ tại địa phương; phương án hỗ trợ cho các địa phương gặp khó khăn do thiên tai nghiêm trọng; và phương án điều chuyển về Quỹ trung ương để quản lý và điều phối chung, hỗ trợ thiên tai trên địa bàn cả nước.
- Bổ sung chế tài để xử lý các trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không tổ chức thực hiện việc thu Quỹ theo quy định và các đối tượng thuộc diện đóng góp vào Quỹ không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, đúng hạn việc đóng góp.
2. Trình Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 6 năm 2014.

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- PTTg Vũ Văn Ninh (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, các PCN; các Trợ lý Thủ tướng; các Vụ: KTN, PL; TGĐ cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?