BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------
Số: 3771/TCT-CS
V/v: Chính sách thuế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Gia Lai
Trả lời công văn số 1203/CT-KTT2 ngày 14/5/2014 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
- Điểm 6 Phần I Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định:
“6. Doanh nghiệp đang hoạt động từ năm 2009 có dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất thì phần thu nhập từ dự án đầu tư này sẽ không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Các dự án đầu tư trước năm 2009 đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (theo diện ưu đãi đầu tư mở rộng) thì tiếp tục được hưởng ưu đãi cho thời gian còn lại và phần thu nhập tăng thêm của các dự án đầu tư mở rộng đang áp dụng thuế suất 28% được chuyển sang áp dụng thuế suất 25%.
Doanh nghiệp có dự án đầu tư mở rộng sản xuất đến ngày 31 tháng 12 năm 2008 đang đầu tư xây dựng dở dang và trong năm 2009 hoàn thành đi vào sản xuất, kinh doanh thì tiếp tục được hưởng thời gian miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập tăng thêm từ dự án đầu tư mở rộng mang lại theo Thông tư số 134/2007/TT-BTC ; phần thu nhập tăng thêm của dự án này áp dụng thuế suất 25% và thời gian miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập tăng thêm tính từ năm 2009 dự án đi vào sản xuất, kinh doanh.
Doanh nghiệp phải có thông báo với cơ quan thuế các dự án đầu tư mở rộng sản xuất đang đầu tư xây dựng dở dang khi nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của kỳ tính thuế năm 2008.”
Trường hợp Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển thủy điện ĐăkPsi được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 12/3/2007 có trụ sở tại đường Phạm Văn Đồng, phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau đó, ngày 22/8/2007, Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển thủy điện ĐăkPsi thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển thủy điện ĐăkPsi tại xã Đăk Hà - huyện Tu Mơ Rông - tỉnh Kon Tum và được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 3813000030. Ngày 3/4/2008, UBND tỉnh Kontum cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 3812100008 cho Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển thủy điện Đăk Psi thực hiện các dự án thủy điện Đăk Ter 1, Dự án thủy điện Đăk Ter 2, Dự án thủy điện Đăk Psi 3, Dự án thủy điện Đăk Psi 4.
Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất ý kiến xử lý theo quan điểm 2 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai nêu tại công văn số 1203/CT-KTT2 ngày 14/5/2014 nêu trên.
Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Gia Lai được biết và hướng dẫn Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển thủy điện Đăk Psi thực hiện theo đúng quy định./.

>> Xem thêm:  Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi mua bán đất ? Hợp đồng mua bán đất có phải công chứng ?

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC-TCT;
- Lưu VT, CS (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quý Trung

>> Xem thêm:  Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng mua bán đất đai ? Tư vấn thủ tục mua bán đất đai ?