BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3771/TCT-KK
V/v kê khai, nộp thuế GTGT vãng lai đối với chuyển nhượng BĐS ngoại tỉnh

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Công ty cổ phần xây dựng vàkinh doanh vật tư
(Địa chỉ:9-19 Hồ Tùng Mậu (lầu 6), quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 223/CNT-2015 ngày24/8/2015 của Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh vật tư nêu vướng mắc về việckê khai, nộp thuế GTGT vãng lai đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sảnngoại tỉnh, về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các hướng dẫn tại:

-Khoản 6 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tàichính quyđịnh về khai thuế GTGT đối vớihoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyểnnhượng bất động sản ngoại tỉnh;

-Điểm e khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của BộTài chính sửa đổi Khoản 6 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ;

-Khoản 10 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tàichính quy định về giá tính thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hp Công ty cổ phần xây dựng và kinhdoanh vật tư (trụ sở chính tại TP. Hồ Chí Minh) có hoạt động chuyển nhượng bấtđộng sản vãng lai tại tỉnh Kiên Giang thì Công ty phải kê khai, nộp thuế GTGTvãng lai theo tỷ lệ 2% trên doanh thu chuyển nhượng bất động sản chịu thuế GTGT10% với Cục Thuế tỉnh Kiên Giang.

Hồ sơ khai thuế GTGT tạm nộp trên doanh số đối vớikinh doanh ngoại tỉnh là Tờ khai thuế GTGT mẫu số 05/GTGT ban hành kèm theoThông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính. Trong đó, giá tính thuế GTGT đối với hoạt độngchuyển nhượng bất động sản là giá chuyển nhượng bất động sản trừ (-) giá đất đượctrừ để tính thuế GTGT, Công ty kê khai vào chỉ tiêu [22] “Doanh s của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế ”trên tờ khai thuế GTGT mẫu số05/GTGT nêu trên. Công ty chịutrách nhiệm về tính chính xác của giá đất được trừ để tính thuế GTGT theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần xây dựng vàkinh doanh vật tưđược biết vàliên hệ với Cục Thuế tỉnh Kiên Giang để được hướng dẫn thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Nguyễn Đại Trí (để b/c);
- CT tỉnh Kiên Giang (để biết);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, KK (2b).

TL.TNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG V KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THU
PHÓ VỤ TRƯỞNG


Nguyễn Thị Thu Phương