BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3772/LĐTBXH-LĐTL
V/v hướng dẫn về việc chi trả trợ cấp mất việc làm

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binhvà Xã hội thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 1532 CV/LĐTBXH ngày 23/6/2015 củaSở Lao động - Thương binh và Xã hội thànhphố Hải Phòng về hướng dẫn chế độ trợ cấp mấtviệc làm cho người lao động tại TrườngLao động xã hội Thanh Xuân, Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Bộ luật Lao động năm 2012 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 05 năm 2013;theo đó, khi y ban nhân dân thành phố Hải Phòngtiến hành sáp nhập Trungtâm Giáo dục Lao động và Phục hồi sức khỏe vào Trường Lao động Xã hộiThanh Xuân (theo Quyết định số 380/QĐ-UBND và Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 10/02/2014 củay ban nhân dân thành phố Hải Phòng)có 27 laođộng bị mất việc làm thì việctrả trợ cấp mất việc làm cho người lao động ápdụng theo quy định tại Điều 45 và Điều49 của Bộ luật Lao động năm 2012.

2. Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 3 Điều 45 Bộ luật Lao động thìtrong trường hợp sáp nhập, hợp nhất,chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã thìngười sử dụng lao động kế tiếp phải chịu trách nhiệm tiếp tụcsử dụng số laođộng hiện có và tiến hành sửađổi, bổ sung hp đồng lao động; trường hợpkhông sử dụng hết số lao động hiệncó thì người sử dụng lao động kế tiếp có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy địnhtại Điều 46, nếu người sử dụng lao độngcho người lao động thôi việc thì phảitrả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tạiĐiều 49 của Bộluật này.

Đối chiếu các quy định nêu trên và hồ sơ kèm theocông văn số 2025CV/LĐTBXH ngày 23/6/2015 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hộithànhphố Hải Phòng thì việc tínhtrả trợ cấp mất việc làm cho 27 lao động bị mất việclàm (trong đó có 24 người lao động bịmất việc làm có thời gian để tính trợ cấpmất việc làm sau khi trừ thời gian tham gia bảo hiểm thấtnghiệp dưới 12 thángđược hưởngtrợ cấp mất việc làm ít nhất bằng 02 tháng tiền lương) là đúng quyđịnh của Bộ luật Lao động.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh vàXã hội trả lời đểquý Sở được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh