BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------------------
Số: 3772/TCHQ-TXNK
V/v: Thanh khoản hoàn thuế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2012

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Long An.
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 943/HQLA-NV ngày 10/7/2012 của Cục Hải quan tỉnh Long An đề nghị hướng dẫn vướng mắc về việc sử dụng mẫu dấu nghiệp vụ để đóng dấu thanh khoản tờ khai nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Về việc ghi hoàn thuế, không thu thuế đối với tờ khai nhập khẩu phải thanh khoản nhiều lần.
Nội dung kiến nghị và đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Long An tại gạch đầu dòng thứ 2 điểm 1 đã được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 130 Thông tư số 194/2010/TT-BTC .
2. Về việc thanh khoản đối với tờ khai nhập khẩu có thuế suất nhập khẩu 0% và tờ khai khác.
Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Long An thực hiện đúng theo quy định tại Điều 35 Thông tư số 194/2010/TT-BTC.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Long An biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang