VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3774/VPCP-KTN
V/v xử lý một số vấn đề kỹ thuật còn tồn tại Dự án cầu Cần Thơ

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vậntải tại công văn số 3777/BGTVT-QLXD ngày 02 tháng 5 năm 2013 về việc báo cáoquá trình theo dõi và xử lý một số vấn đề kỹ thuật còn tồn tại Dự án cầu CầnThơ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Giao Hội đồng nghiệm thu Nhà nướccác công trình xây dựng đánh giá sự cần thiết của việc xử lý tăng cường các trụcủa cầu dẫn; thống nhất với Bộ Giao thông vận tải giải pháp xử lý để bảo đảm antoàn cho công trình.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, V.I, TKBT, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ