BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3775/BNN-TCTL
V/v hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt tỉnh Hà Giang

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang

Phúc đáp công văn số 3319/UBND-NVKT (ngày 01/10/2010) về việc đề nghị hỗ trợ vốn đầu tư hồ chứa nước sinh hoạt chođồng bào dân tộc núi đá 02 huyện Đồng Văn, Yên Minh và công văn số 2425/UBND-NN (ngày 22/7/2010) về việc đề nghị hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng 04 dự án cấp nướcsinh hoạt và thủy lợi huyện Yên Minh của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang, Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Việc đầu tư xây dựng hệ thống cấpnước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc vùng cao thuộc 2 huyện 30a Đồng Văn và YênMinh là cần thiết. Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và PTNT đang xây dựng kế hoạch vốnnăm 2011 từ nguồn vốn Chương trình MTQG nước sạch & VSMTNT và Hà Giang làmột trong những tỉnh miền núi được ưu tiên kinh phí để tiếp tục đầu tư xây dựngthêm các công trình cấp nước. Tuy nhiên so với nhu cầu dùng nước hiện nay, cácnguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình cấp nước vẫn còn hạn chế, đề nghị UBNDtỉnh:

1. Cần xem xét lồng ghép các nguồnvốn từ các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh để đầu tư xây dựng các côngtrình cấp nước; sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư, tránh tình trạng bố trí vốn dàitrải;

2. Huy động nguồn vốn hợp pháp khácđể đầu tư xây dựng công trình cấp nước, cụ thể theo văn bản số 705/TTg-KGVX củaThủ tướng Chính phủ ngày 11/5/2009 về việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghịquyết 30a/ 2008/NQ-CP có quy định các doanh nghiệp nhà nước hỗ trợ các huyệnnghèo. Vì vậy UBND tỉnh Hà Giang cần chủ động làm việc với các doanh nghiệp đãđăng ký hỗ trợ huyện nghèo của tỉnh, bàn bạc cụ thể để có hình thức và mức độhỗ trợ phù hợp;

3. Chủ động làm việc với Văn phòngChính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, hỗ trợ bổ sung kinh phítừ các nguồn vốn khác. Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ ủng hộ và đồng trình Thủ tướngChính phủ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- TTr. Nguyễn Minh Quang;
- Tổng cục Thủy lợi;
- Cục Kinh tế hợp tác & PTNT;
- Sở Kế hoạch & ĐT, Tài chính tỉnh Hà Giang;
- Lưu: VT, TCTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học