VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3777/VPCP-TCCV
V/v Hoàn chỉnh Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: BộTư pháp

Xét đề nghị của Bộ Tư pháp tại Báo cáo số 99/BC-BTPngày 09 tháng 5 năm 2013 về việc chỉnh lý dự thảo Đề án tổng thể đơn giản hóathủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lýdân cư giai đoạn 2013 - 2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng giao Bộ Tưpháp:

1. Chỉnh lý dự thảo Đề án theo hướng:

- Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách thông tin vàtruyền thông là Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủtục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dâncư giai đoạn 2013 - 2020.

- Văn phòng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án nêu trênđặt tại Bộ Tư pháp.

2. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan có liênquan khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo Đề án và dự thảo Quyết định phê duyệt Đề ánđảm bảo tính khả thi, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tư pháp biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ; các Vụ: KGVX, KTTH, PL, TH;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ