BỘ THƯƠNG MẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3778/BTM-QLCL
V/v các biện pháp kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Bộ Y tế

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ tại công văn số: 356/CP-KTTH ngày 01/4/2003 về việc xây dựng chính sách, cơ chế thương mại, phát triển thị trường trong nước, xúc tiến mở rộng thị trường xuất khẩu. Trong quá trình thực hiện, do có những vấn đề vượt quá thẩm quyền, Bộ Thương mại đã xin ý kiến của các Bộ, Ngành chủ quản như: Bộ Tài chính về chính sách thuế, thủ tục hải quan; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về kiểm dịch động thực vật trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu v.v...

Đề nghị Bộ Y tế thông báo cho Bộ Thương mại biết “các biện pháp kiềm tra an toàn vệ sinh thực phẩm hiện nay và dự kiến trong các năm tới” của quý Bộ đối với hàng hoá là thực phẩm lưu thông trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu.

Bộ Thương mại mong nhận được ý kiến và sự hợp tác của Bộ Y tế về vấn đề này trước ngày 28/8/2003. Ý kiến của quý Bộ xin gửi về:

Cục Quản lý chất lượng hàng hoá và đo lường - Bộ Thương mại

76 Nguyễn Trường Tộ - Ba Đình - Hà Nội

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

THỨ TRƯỞNG
Lê Danh Vĩnh