BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3779/BNN-PC
V/v tự kiểm tra và gửi văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông

Trả lời Công văn số 3661/BTTTT-PCngày 02 tháng 11 năm 2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đề nghị tựkiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật được ban hành theo thẩm quyền từngày 01/10/2009 đến ngày 30/9/2010, đang còn hiệu lực pháp luật có các quy địnhliên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Sau khi tiến hành rà soát, kiểm tracác văn bản quy phạm pháp luật được ban hành theo thẩm quyền của Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn từ ngày 01/10/2009 đến ngày 30/9/2010, kết quả không cóvăn bản quy phạm pháp luật nào được ban hành có các quy định liên quan đến lĩnhvực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trân trọng đề nghị Bộ Thông tin vàTruyền thông nghiên cứu và tổng hợp.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần