TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3779/CT-TTHT
V/v: Thuế giá trị gia tăng

TP.HCM, ngày 04 tháng 05 năm 2011

Kính gửi:

Chi nhánh DS Avocats tại TP.HCM.
Địa chỉ: SaiGon Trade Center – 37 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q1.
MST 0302290390

Trả lời văn thư số 03/04- 2011/CT-DVXKtháng 4/2011 của Chi nhánh về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dịch vụ xuấtkhẩu; tiếp theo công văn số 8409/CT-TTHT ngày 14/12/2010, Cục Thuế TP có ý kiếnnhư sau:

Tại điểm 1.4 phần A Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế thu nhập doanh nghiệphướng dẫn:

"Cơ sở thường trú của doanhnghiệp nước ngoài là cơ sở sản xuất, kinh doanh mà thông qua cơ sở này, doanhnghiệp nước ngoài tiến hành một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, kinhdoanh tại Việt Nam mang lại thu nhập, bao gồm:

- Chi nhánh, văn phòng điều hành,nhà máy, công xưởng phương tiện vận tải hầm mỏ, mỏ dầu, khí hoặc địa điểm khaithác tài nguyên thiên nhiên khác tại Việt Nam;

- Địa điểm xây dựng, công trình xâydựng, lắp đặt lắp ráp;

- Cơ sở cung cấp dịch vụ bao gồm cảdịch vụ tư vấn thông qua người làm công hay một tổ chức, cá nhân khác;

- Đại lý cho doanh nghiệp nướcngoài;

- Đại diện tại Việt Nam trong trường hợp là đại diện có thẩm quyền ký kết hợp đồng đứng tên doanh nghiệp nước ngoài hoặcđại diện không có thẩm quyền ký kết hợp đồng đứng tên doanh nghiệp nước ngoàinhưng thường xuyên thực hiện việc giao hàng hoá hoặc cung ứng dịch vụ tại Việt Nam.

Trường hợp Hiệp định tránh đánh thuếhai lần mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết có quy định khác về cơ sởthường trú thì thực hiện theo quy định của Hiệp định đó".

Trường hợp Chi nhánh ký hợp đồng vớiđối tác nước ngoài Société de Gestion Pierre Cardin (Pierre Cardin) là đại diệncủa đối tác nước ngoài cung cấp dịch vụ liên quan đến hoạt động nhượng quyềnthương mại của đối tác nước ngoài cho một số công ty tại Việt Nam thì đối tácnước ngoài có cơ sở thường trú tại Việt Nam thông qua Chi nhánh. Do đó khi cungứng dịch vụ tư vấn pháp lý trực tiếp cho đối tác nước ngoài, Chi nhánh lập hoáđơn GTGT áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

Cục Thuế TP thông báo Chi nhánh biếtđể thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- PKT số 2;
- Lưu: (HC,TTHT)
691 – 59687/11
Tri26

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga