B TÀI CHÍNH
TNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3779/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2015

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc
- Cục Thuế tỉnh Hà Nam

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1227/CT-KTT1 ngày 01/04/2015 của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc và công văn số 1008/CT-TTHT ngày 10/4/2015 của Cục Thuế tỉnh Hà Nam về ưu đãi thuế TNDN đốivới dự án đầu tư mở rộng Chi nhánh Công ty Honda tại Hà Nam.Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về ưu đãi thuế TNDN

Khoản 3 Điều 23 Chương VII Thông tưsố 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của BTC quy định:

“3. Doanh nghiệp thực hiện dự ánđầu tư mở rộng trước thời điểm ngày 01/01/2014 và đưa dự án đầu tư mở rộng vàohoạt động sản xuất kinh doanh, phát sinh doanh thu kể từ ngày 01/01/2014 nếu dựán đầu tư mở rộng này thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệptheo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP (bao gồm cả khu kinh tế, khu côngnghệ cao, khu công nghiệp trừ khu công nghiệp nằm trên địa bàn các quận nộithành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộctrung ương và Khu công nghiệp nằm trên địa bàn các đô thị loại I trực thuộc tỉnh)thì được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đivới phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại theo hướng dẫn tại Thôngtư này.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hp Công ty Honda Việt Nam đầu tư mở rộng nhà máy tại Chi nhánh Hà Namtrước ngày 1/1/2014 và đưa dự án đầu tư mở rộng vào hoạt động, phát sinh doanhthu kể từ tháng 3/2014 nếu đáp ứng 1 trong 3 tiêu chí xác định là dự án đầu tưmở rộng theo quy định tại khoản 6 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC thì thunhập từ Chi nhánh tại Hà Nam được hưởng ưu đãi thuế TNDN nếu thuộc lĩnh vực,địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số218/2013/NĐ-CP.

2. Vềxác định thu nhập tăng thêm và nộp thuế TNDN từ dự án đầu tư mở rộng tại Hà Nam:

- Điểm a Khoản 6 Điều 18 Chương VI Thôngtư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định:

“Trường hợp doanh nghiệp khônghạch toán riêng được phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại thì thunhập từ hoạt động đầu tư mở rộng xác định theo tỷ lệgiữa nguyên giá tài sản c định đầu tư mới đưa vàosử dụng cho sản xuất, kinh doanh trên tổng nguyêngiá tài sản cố định của doanh nghiệp.”

Căn cứ các quy định nêu trên, trongthời gian đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp nếu doanh nghiệpthực hiện nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh thì doanh nghiệp phải tính riêngthu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh để kê khai, nộp thuế theo mức tươngứng. Trường hp trong kỳ tính thuế,doanh nghiệp không tính riêng được thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng đượchưởng ưu đãi thì thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng được hưởng ưu đãi xácđịnh theo quy định tại Điểm a Khoản 6 Điều 18 Chương VI Thông tư s78/2014/TT-BTC Theo đó, số thuế phải nộp (hoặc được ưu đãi) tại HàNam cũng được xác định trên cơ sở phần thu nhập phát sinh tại Hà Nam theo hướngdẫn nêutrên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuếtỉnh Vĩnh Phúc và Cục Thuế tỉnh Hà Nam được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Vụ PC, KK, DNL, DT (TCT);
-
Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNGCỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn