BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3779 TCT/ĐTNN
V/v thuế GTGT đối với hoạt động bảo hành miễn phí

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2004

Kính gửi: Công ty TNHH Mercedes- Benz Việt Nam

Trả lời văn bản số 365/04/MBV ngày 02/11/2004 của Công ty TNHH Mercedes-Benz Việt Nam về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hoạt động bảo hành miễn phí cho các loại xe mang nhãn hiệu Mercedes-Benz tại Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tổng cục Thuế đã có công văn số 3195 TCT/ĐTNN ngày 28/09/2004 trả lời về vấn đề này. Đề nghị Công ty thực hiện đúng theo hướng dẫn tại công văn nêu trên. Về kiến nghị của Công ty luôn nhận được khoản tiền thanh toán từ nước ngoài thấp hơn số tiền đã trả cho các đại lý khi thực hiện dịch vụ bảo hành miễn phí, Công ty có trách nhiệm yêu cầu Công ty nước ngoài thanh toán đầy đủ. Vấn đề này thực chất là các đại lý làm dịch vụ cho Hãng Daimler Chrysler AG tại Đức hoặc các Công ty thành viên khác của Hãng, không liên quan đến hoạt động của Công ty Mercedes -Benz Việt Nam. Vì vậy, Công ty không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các hoá đơn đại lý đã xuất cho Công ty để thực hiện dịch vụ bảo hành miễn phí và Công ty phải tự chịu trách nhiệm đối với khoản tiền thiếu hụt do phía nước ngoài thanh toán thấp hơn.

Về vấn đề bảo hành thiện chí (goodwill warranty): Đây thực chất là hoạt động khuyến mãi, quảng cáo. Vì vậy, Công ty sẽ được hạch toán vào chi phí hợp lý (không phải chi phí bảo hành) nhưng không vượt quá 10% tổng chi phí theo tỷ lệ khống chế quy định tại Điểm 11, Mục III, Phần B, Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Mercedes- Benz biết và thực hiện./.

K/T. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến