BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 377TCT/NV5
V/v thuế suất thuế GTGT đối với sản phẩm khung nhà thép tiền chế

Hà Nội, ngày 22 tháng 1 năm 2003

Kính gửi: Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ

Trả lời công văn số 1431/ILS .C3 ngày 3/1/200 của Công ty về việc thuế suất thuế GTGT đối với sản phẩm khung nhà thép tiền chế do Công ty TNHH Nhà thép tiền chế Zamil Việt Nam sản xuất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 2.2 Mục II Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính quy định; các loại máy móc, thiết bị như máy nổ, máy phay, ... kết cấu dầm cầu, khung kho và sản phẩm kết cấu bằng kim loại... áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 5%.

Căn cứ theo quy định trên thì sản phẩm khung nhà thép tiền chế (khung nhà, khung kho, cấu kiện nhà lắp sẵn bằng kim loại) do Công ty TNHH Nhà thép tiền chế Zamil Việt Nam sản xuất có thuế suất thuế GTGT là 5%

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ Investconsult được biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Phạm Văn Huyến