BỘ THÔNG TIN VÀTRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 378/BTTTT-CATTT
V/v đôn đốc thực hiện các biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn thông tin dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2016

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Qua công tác theo dõi, giám sát tình hình an toàn thông tin tại Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông nhận thấy số lượng các cuộc tấn công mạng có xu hướng tăng cao trong các dịp lễ, tết và các sự kiện quan trọng của đất nước. Bên cạnh đó, nhiều hệ thống của các cơ quan, tổ chức nhà nước cũng đã bị tấn công trong các dịp sự kiện này. Do đó, nhm bảo đảm an toàn thông tin trong thời gian Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các cơ quan, tổ chức nhà nước:

1. Nghiêm túc quán triệt các chỉ đạo đảm bảo an toàn thông tin tại Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 16/9/2013 của Ban bí thư về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng, Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng trong tình hình mới;

2. Nghiêm túc thực hiện các quy định, hướng dẫn về đm bảo an toàn thông tin đối với các hệ thống thông tin đã được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành: Hướng dẫn 2132/BTTTT-VNCERT về việc đảm bảo an toàn thông tin cho các Cổng/trang thông tin điện tử, Hướng dẫn 430/BTTTT-CATTT về việc bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống thư điện tử của cơ quan, tổ chức nhà nước, và các văn bản khác;

3. Chủ động rà soát, tăng cường triển khai các phương án nhằm đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin trong đơn vị của mình;

4. Xây dựng và rà soát các phương án phòng chống tấn công mạng, các phương án ứng cứu sự cố cũng như phương án dự phòng trong trường hợp hệ thống bị tấn công;

5. Phân công cán bộ trực, cử cán bộ đầu mối về an toàn thông tin để liên hệ trong trường hợp cần thiết.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, đề nghị các cơ quan, thông báo về Bộ Thông tin và Truyền Thông (Cục An toàn thông tin, Ông Lê Bá Quốc Thịnh, điện thoại 0923629911, email: [email protected]) để kịp thời phối hợp xử lý./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TTg CP Vũ Đức Đam (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c
);
- Văn phòng TW Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cơ quan TW các đoàn thể;
- T
òa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ban chỉ đạo CNTT các cơ quan Đảng;
- Đơn vị chuyên trách CNTT các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan chính phủ;
- Sở TT&TT các tỉnh, TP thuộc TW;
- VNCERT (để p/h);
- Lưu: VT, CATTT.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNGNguyễn Thành Hưng