BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 378/BXD-KTQH
V/v: quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp Dịch vụ dầu khí Tiền Giang

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tại Côngvăn số 343/UBND-CN ngày 22/01/2009 về việc xin ý kiến về quy hoạch chi tiết xâydựng khu công nghiệp dịch vụ dầu khí Tiền Giang, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1/ Về chủ trương: khu công nghiệp Dịch vụ dầu khí Tiền Giangđã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương tại Công văn số 665/TTg-KTNngày 05/5/2008 về việc chủ trương đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Dịch vụ Dầukhí Tiền Giang bổ sung vào Danh mục các Khu công nghiệp dự kiến ưu tiên thànhlập mới bàn hành kèm theo Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006 của Thủtướng Chính phủ;

2/ Thống nhất về cơ bản với nội dung Quy hoạch chi tiết khucông nghiệp Dịch vụ Dầu khí Tiền Giang về phạm vi nghiên cứu, quy mô 919,16 ha,phân khu chức năng, các giải pháp quy hoạch mạng lưới hạ tầng kỹ thuật gồm giaothông, chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng, thoát nước mưa, cấp nước, cấp điện,thông tin liên lạc, thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường;

Về quy định đối với lô đất xây dựng xí nghiệp: mật độ xâydựng tối đa ≤70%, hệ số sử dụng đất tối đa ≤2,1 lần; đối với khu vực dành đểxây dựng các công trình điều hành và dịch vụ công cộng: mật độ xây dựng 40 %,tầng cao trung bình 3 tầng và hệ số sử dụng đất 1,2 lần. Trong từng lô đất,dành từ 15 – 20% quỹ đất trồng cây xanh và sân vườn.

3/ Một số điểm cần lưu ý:

a/ Điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất trên cơ sở giảm tỷ lệ đấtxây dựng nhà máy, xí nghiệp và kho bãi, tăng tỷ lệ đất giao thông và cây xanh,mặt nước đảm bảo phù hợp với Quy chuẩn Quy hoạch Xây dựng năm 2008 ban hành kèmtheo Quyết định số 04/QĐ-BXD ngày 04/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

b/ Hiện trạng khu vực quy hoạch khu công nghiệp có nhiềutuyến kênh tự nhiên, do đó khi san lấp và nắn tuyến kênh, cần lưu ý mở rộng mặtcắt để đảm bảo lưu vực thoát nước mặt của khu công nghiệp và khu vực xungquanh;

c/ Khu công nghiệp có vị trí giáp sông, cần bổ sung luận cứvề việc bố trí cảng cho khu công nghiệp cụ thể về chiều dài, quy mô, công xuấtcảng và bổ sung về việc khai thác giao thông thuỷ;

d/ Trong quá trình lập dự án đầu tư và kinh doanh hạ tầng kỹthuật khu công nghiệp, cần bổ sung văn bản của cơ quan có thẩm quyền về các chỉtiêu kinh tế kỹ thuật của cảng sông; địa điểm và giải pháp thiết kế nút giaothông giữa tuyến đường khu công nghiệp với tuyến đường đối ngoại;

e/ Đối với các công trình tôn giáo như Lăng Ông, Miếu Bà, vàchùa Minh, cần nghiên cứu giải pháp bảo tồn kết hợp với bố trí cây xanh tậptrung hoặc di chuyển tới khu vực khác nhưng không được ảnh hưởng đến hoạt độngtín ngưỡng của dân cư khu vực.

f/ Cần xác định những trục đường chính trong khu côngnghiệp, kết hợp bố trí cây xanh phân tán dọc tuyến đường. Do đặc điểm khu côngnghiệp kéo dài, nên nghiên cứu bố trí hai khu vực dịch vụ công cộng và khu câyxanh tập trung để đảm bảo thuận lợi cho việc khai thác sử dụng của khu côngnghiệp;

g/ Đối với khu vực ven sông Vàm Cỏ, kết hợp giải pháp kè đấtcừ tràm và bổ sung dải cây xanh ven sông; bổ sung văn bản thoả thuận của cơquan Nhà nước có thẩm quyền về nguồn nước cấp cho khu công nghiệp;

h/ Vị trí khu công nghiệp gần thị xã Gò Công, giáp sông VàmCỏ, các khu dân cư đô thị, nông thôn, nên việc kiểm soát chất thải gây ô nhiễmcần tiến hành chặt chẽ, đặc biệt là việc xử lý nước thải phải đảm bảo tiêuchuẩn loại A trước khi xả ra kênh thoát nước mưa;

i/ Bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng khucông nghiệp dịch vụ dầu khí Tiền Giang theo Thông tư số 19/2008/TT-BXD ngày20/11/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phêduyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế.

k/ Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang chỉ đạo nghiêncứu Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã Gò Công gắn kết với các khu côngnghiệp đảm bảo kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng làm cơ sở để Ủy ban nhândân tỉnh Tiền Giang xem xét, phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu công nghiệp dịchvụ Tiền Giang theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:
- Như trên
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Giao thông Vận tải
- Bộ Tài nguyên và Môi trường
- Sở Xây dựng, Ban QL các KCN Tiền Giang
- Tổng Công ty Cổ phần XL Dầu khí VN
- Công ty Cổ phần TVXD CN và ĐT VN
- Lưu VP, Vụ KTQH

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGTrần Ngọc Chính