BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 378/TCT-KK
V/v kiểm toán báo cáo tài chính đối với nhà thầu nước ngoài nộp thuế theo phương pháp hỗn hợp

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2015

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi

Trả lời công văn số 2124/CT-TTHT ngày17/11/2014 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi về việc quy định Kiểm toán báo cáo tàichính đối với trường hợp Nhà thầu nước ngoài nộp thuế TNDN theo tỷ lệ phần trăm(%) trên doanh thu,Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

Điều 14, Mục 4 Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“Điều 14. Đối tượng và điều kiện áp dụng:

Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nướcngoài nếu đáp ứng đủ hai điều kiện (i), (ii) nêu tại Điều 8 Mục 2 Chương IIThông tư này và tổ chức hạch toán kế toán theo quy định của pháp luật về kếtoán và hướng dẫn của Bộ Tài chính thì đăng ký với cơ quan thuế để thực hiện nộpthuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trêndoanh thu tính thuế”, (gọi tắt là phương pháp hỗn hợp).

Điều 12 Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy địnhvề việc lập, nộp báo cáo tài chính và kiểm toán báo cáo tài chính hướng dẫn:

“Nhà thầu nước ngoài phải lập BảngCân đối tài khoản (Phụ lục kèm theo) và Bản thuyết minh báo cáo tài chính. Cácnhà thầu nước ngoài nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, thuếthu nhập doanh nghiệp theo phương pháp doanh thu trừ (-) chi phí thì còn phải lậpBáo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Nhànước khuyến khích Nhà thầu nước ngoài thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính vìmục đích thuế (trừ trường hợp kê khai, nộp thuế theo phương pháp ấn định)...”.

Như vậy, đối với trường hợp Nhà thầunước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài đã đăng kývới cơ quan thuế và được thực hiện việc nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừvà nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu tính thuế như nêu trên, thìphải lập báo cáo tài chính kèm theo Bảng Cân đối tài khoản và Bản thuyết minhbáo cáo tài chính gửi các cơ quan chức năng. Nhà nước khuyến khích Nhà thầu nướcngoài thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính vì mục đích thuế và Nhà thầu nướcngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài trong trường hợp này không thuộc đối tượng bắtbuộc phải kiểm toán như theo hướng dẫn tại công văn số 1339/BTC-CĐKT ngày24/01/2014 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnhQuảng Ngãi biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ: CS, PC(02);
- Lưu: VT, KK( 3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thu Phương