VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 378/VPCP-KTTH
V/v xử lý thông tin báo nêu về nhập khẩu và kinh doanh cá tầm

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Công an;
- Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Gần đây các Báo: Nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Nông nghiệp Việt Nam, ViệtNamnet và các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh tình trạng buông lỏng quản lý, có dấu hiệu tiếp tay cho việc nhập khẩu cá tầm từ Trung Quốc vào Việt Nam, vi phạm gian lận về số lượng nhập khẩu, gian lận xuất xứ ... tạo sự cạnh tranh không công bằng trên thị trường cá tầm, tăng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 và trái với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (Chỉ thị số 05).

Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình giao Bộ Công an, Ban chỉ đạo quốc gia chng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả căn cứ, chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hp với các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu phản ánh của báo chí nêu trên để xem xét, xử lý theo đúng quy định pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 05; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vướng mắc vượt thm quyền.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg TTr: Trương Hòa Bình, PTTg: Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: QP, CT, TC, NNPTNT, Y tế
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, các Vụ: NN, V.I, KGVX, TKBT, TH; Cổng TTĐTCP;- Lưu: VT, KTTH (3).TLK

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMPHÓ CHỦ NHIỆMMai Thị Thu Vân