BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3780/BNN-KH
V/v đề nghị kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 2187/QĐ-BTC ngày 14/9/2010 của Bộ Tài chính về bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Trường Đại học Thủy lợi

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Bộ Tài chính

Thực hiện Quyết định số 2187/QĐ-BTC ngày 14/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về bán tài sản trên đất, chuyểnnhượng quyền sử dụng đất theo phương án xử lý, sắp xếp lại các cơ sở nhà đấtcủa Trường Đại học Thủy lợi đang quản lý và sử dụng trên địa bàn TP. Hà Nội, BộNông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo đơn vị khẩn trương triển khai Quyết định trêntheo phương án đã được phê duyệt tại văn bản số 12873/BTC-QLCS ngày 14/9/2009của Bộ Tài chính.

Theo báo cáo số 1192/CV-ĐHTL ngày09/11/2010 của Trường, hiện nay Trường đã triển khai được một số công việc như:Bàn giao một số cơ sở nhà, đất đã bố trí làm chỗ ở cho cán bộ, công nhân viênvề cho địa phương quản lý; tiến hành di dời các hộ gia đình đang ở xen kẹptrong khu làm việc; tiến hành các thủ tục xin cấp thỏa thuận quy hoạch… Tuynhiên, do chưa có quy trình để giải quyết công việc này nên tiến trình thựchiện chậm. Vì vậy, đã quá thời gian quy định thực hiện Quyết định số2187/QĐ-BTC nhưng công việc vẫn chưa hoàn thành.

Để tiếp tục thực hiện Quyết địnhtrên theo phương án đã được phê duyệt, đề nghị Bộ Tài chính quan tâm, cho phépTrường được kéo dài thêm thời gian thực hiện đến 31/12/2011./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (b/c);
- Trường Đại học Thủy lợi;
- Lưu: VT, KH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần