BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3780/LĐTBXH-BHXH
V/v thực hiện Khoản 4 Điều 139 Luật BHXH

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2015

Kính gửi:SởLao động- Thương binh và Xã hội tỉnh VĩnhPhúc

Trả lời công văn số 1380/SLĐTBXH-LĐVL ngày 11 tháng 8năm 2015 của quý Sở về việc thực hiện Khoản 4 Điều 139 Luật Bảo hiểm xã hội, BộLao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 18, Điều 9 Thông tư số 41/2009/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2009 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung thôngtư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 01 năm 2007 về việc hướng dẫn thực hiệnmột số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chínhphủ hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hộibắt buộc: “18. Việc tính thời gian công tác trước ngày 01 tháng 01 năm 1995để hưởng bảo hiểm xã hội được thực hiện theo hướng dẫn tại các văn bản quy định trước đây về tính thờigian công tác trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 để hưởng bảo hiểm xã hội của cán bộ, công chức,viên chức, công nhân, quân nhân và công an nhân dân”.Như vậy, đối chiếu theo quy định tạiđiểm b Khoản 14 Mục II Thông tư 13/NV ngày 4/9/1972 của Bộ Nội vụ hướng dẫn vàquy định cụ thể về việc tính thời gian công tác của công nhân, viên chức nhà nướcthì người lao động có thời gian làm việc trong khu vực nhà nước trước ngày 01tháng 01 năm 1995 bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc thì thời gian đã bịluật buộc thôi việc và thời gian làm việc trước đó đều không được tính là thờigian công tác để hưởng bảo hiểm xã hội.

Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội trả lời để quý Sở được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu VP, BHXH(2).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI
Trần Thị Thúy Nga