B TÀI CHÍNH
TNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3780/TCT-CS
V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bến Tre.

Trả lời công văn số 1018/CT-THNVDT ngày 10/06/2015 củaCục Thuế tỉnh Bến Tre về việc hoàn thuế củaChi nhánh Công ty CP Dịch vụ du lịchvà vận chuyển hàng hóa thương mại Minh Tâm, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 1, Điều 3, khoản 2 Điều 4Thông tư số 191/2010/TT-BTC ngày 01/12/2010 của Bộ Tài chính về quản lý, sử dụnghóa đơn vận tải hành khách bằngxe ôtô.

Căn cứ khoản 1 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTCngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị giatăng đầu vào.

Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn điều kiện khấu trừthuế giá trị gia tăng đầu vào.

Căn cứ khoản 1 Điều 25 Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn ấn định thuế đối với trường hp người nộp thuế nộp thuế theophương pháp kê khai vi phạm pháp luật thuế.

Căn cứ Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính quy địnhchi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Theo trình bày của Cục thuế tỉnh Bến Tre, Chi nhánh Công ty CP Dịch vụ du lịch và vậnchuyển hàng hóa thương mại Minh Tâm là doanh nghiệp kinh doanh vận tải hànhkhách theo hợp đồng và theo tuyến cố định Bến Tre - thành phố Hồ Chí Minh; thực hiện việc kê khai thuế GTGT theophương pháp khấu trừ. Đối với dịch vụ vận tải hành khách theo tuyến cố định,Chi nhánh sử dụng vé cước vận tải được đăng ký đặt in với Chi cục thuế thành phốBến Tre (vé cước loại 2 liên: liên 1lưu tại cuống, liên 2 giao cho hành khách, trên vé ghi giá thanh toán đã bao gồmthuế GTGT, giá vé không vượt quá 200.000đồng/vé); hàng ngày Chi nhánh lập bảngkê số vé bán ra, cuối tháng tổng hp lên số chi tiết bán hàng của tháng về số lượng vé, doanh thu, thuếGTGT đầu ra làm cơ sở lập tờ khai thuế GTGT tháng. Tuy nhiên, Cục thuế chưa báocáo rõ Chi nhánh đề nghị hoàn thuế trong thời gian nào.

Đ đảm bảoviệc kê khai doanh thu của doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách bằng xeôtô theo tuyến cố định sát với thực tế, tránh việc kê khai không đầy đủ doanhthu hoặc không xuất vé cước vận tải giao cho hành khách của chủ phương tiện nhằmmục đích trốn thuế, đề nghị Cục thuế tỉnh Bến Tre thực hiện theo hướng dẫn tại quy trình kiểm tra, thanh tra của Tng cục Thuế. Trường hợp qua kiểm trathấy đơn vị có dấu hiệu vi phạm về thuế thì Cục thuếphối hợp với cơ quan chức năng trong tỉnh tổ chức thanh tra thực tế tạiChi nhánh v phương pháp quản lý doanhthu và chi phí của từng đu xe, doanh thu tối thiểu củatừng đu xe (căn cứ giá cước vận tảithực tế của Chi nhánh), s chuyến vận chuyển trung bình trongtháng, hệ s sử dụng trọng tải trungbình của xe ... Trường hợp Chi nhánh kê khai không đúng với thực tế thì thực hiện ấn định thuế theo hướngdẫn tại Điều 25 Thông tư s 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính và xử lý về hành vi trốn thuếtheo quy định tại Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bến Tre biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Vụ PC-BTC;
-
Vụ PC, TTr-TCT;
-
LưuVT, CS (3).

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn