BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3780 TCT/DNK
V/v chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2004

Kính gửi: Cục thuế TP Đà Nẵng

Trả lời công văn số 4983/CT-THDT ngày 18/10/2004 của Cục thuế TP Đà Nẵng về việc hoàn thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điểm 7 Mục I Phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, quy định: Các cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT phải là đối tượng đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, có con dấu, lưu giữ sổ sách, chứng từ kế toán theo chế độ quy định và có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng.

Theo quy định trên trường hợp Công ty TNHH Vạn An đã lập hồ sơ hoàn thuế theo đúng quy định, đã đáp ứng đủ các điều kiện trên thì Cục Thuế kiểm tra, xem xét.

Theo trình bày của Cục Thuế thì việc cử người giữ vị trí lãnh đạo của công ty chưa phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Luật phá sản. Vấn đề này Cục Thuế cần trao đổi thêm với Sở Kế hoạch và Đầu tư, nếu Sở Kế hoạch và Đầu tư đồng tình thì giải quyết hoàn thuế cho công ty.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế TP Đà Nẵng biết và thực hiện./.

K/T. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến