BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3781/BNN-KH
V/v bổ sung kế hoạch vốn 2010 dự án khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa sông Soài Rạp.

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

Phúc đáp công văn số 5330/UBND ngày02/11/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đề nghị bổ sung kế hoạch vốn năm2010 cho dự án đầu tư Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa sông Soài Rạptỉnh Tiền Giang, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Dự án khu neo đậu tránh trú bão chotàu cá cửa sông Soài Rạp tỉnh Tiền Giang phù hợp với Quy hoạch khu neo đậutránh trú bão đến năm 2020 được duyệt tại Quyết định số 288/2005/QĐ-TTg ngày08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, đây là dự án cấp tỉnh do Ủy bannhân dân tỉnh ra quyết định đầu tư. Ngân sách Trung ương hỗ trợ địa phương theokế hoạch hàng năm.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn thống nhất với tỉnh cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và tổng hợp nhucầu của tỉnh để làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tìm nguồn báocáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Tổng cục Thủy sản;
- Lưu: VT, Vụ KH (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám