B TÀI CHÍNH TNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3781/TCT-CS
V/v giải đáp chính sách tiền sử dụng đất.

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ ChíMinh.

Trả lời Công văn số 4278/CT-KTTĐ đề ngày 27/05/2015 củaCục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc ghi nợ và trả nợ tiền sử dụng đất, Tng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 1, Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định:

“Điu 16. Ghi nợ tiền sử dụng đất

1. Hộ gia đình, cá nhân được chuyn mục đích sử dụng đất; được cp Giấy chứng nhận phải nộp tiền sử dụngđất theo quy định tại Điu5, Điu 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9Nghị định này và hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư mà có khó khăn v tài chính, có nguyện vọng ghi nợ thì đượcghi nợ số tiền sử dụng đất phải nộp trên Giấy chứng nhận sau khi có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin cấpGiấy chứng nhận hoặc hsơ xin chuyn mục đích sử dụng đất hoặchồ sơ giao đất tái định cư hoặc có đơn xin ghi nợ khi nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất.Người sử dụng đất được trả nợ dần trong thời hạn tối đa là 5 năm; sau 5 năm kể từ ngày ghi nợmà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụngđt còn lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ.Trường hợp hộ gia đình, cá nhân thanh toán nợ trước hạn thì được h trợ giảm trừ vào tiền sử dụng đấtphải nộp theo mức htrợ là 2%/năm của thời hạn trả nợ trước hạn và tính trên số tiền sử dụng đất trảnợ trước hạn.”

Căn cứ quy định nêu trên và hồ sơ kèm theo, nếu trườnghợp ông Trần Anh Tuấn được cơ quan Nhà nước có thẩm quyn cho phép chuyển mục đích sử dụng đấtvà được ghi nợ số tiền sử dụng đất phải nộp trên Giy chứng nhận quyền sử dụng đất thìkhi ông Trần Anh Tuấn thanh toán nợ trước hạn được h trợ giảm trừ vào tiền sử dụng đấtphải nộp theo mức hỗ trợ là 2%/năm của thời hạn trả nợ trước hạn và tính trên số tiền sử dụng đất trả nợ trướchạn.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hồ ChíMinh được biết./.

Nơi nhận:- Như trên;
-
Vụ: PC, Vụ CST (BTC);
- Cục QLCS (BTC);
- Vụ PC (TCT);
-
Lưu: VT, DNL(2b).

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn