TNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37811/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Công ty CP Đầu tư hạ tầng 18
(Địa chỉ: 193-195Khâm Thiên, Đng Đa,Hà Nội)
MST: 0100100738

Trả lời công văn số 284/CV-CT18 -P4 ngày 26/5/2015 của Côngty CP Đầu tư hạ tầng 18 hỏi về chính sách thuế, Cục thuế Thành phố Hà Nội có ýkiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013của Chính phủ quy định về thu nhập chịu thuế:

“Đối với s l của hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư,chuyn nhượng quyền tham gia thực hiện dựán đầu tư (trừ dự án thăm dò, khai thác khoángsản) của các năm 2013 trở về trước còn trong thời hạn chuyển l thì doanh nghiệp phải chuyn vào thu nhập của hoạt động chuyểnnhượng bất động sản, chuyn nhượng dự án đầu tư, chuyn nhượng quyền tham gia thực hiện dựán đầu tư, nếu chuyn không hết thì được chuyn l vào thu nhập của hoạt động sản xuấtkinh doanh (bao gồm cả thu nhập khác) từ năm 2014 trở đi.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp năm 2013 Công ty phát sinhlỗ của hoạt động chuyển nhượng bất động sản, Công ty thực hiện chuyển vào thunhập của hoạt động chuyển nhượng bất động sản năm 2014 nếu chuyển không hết thìđược chuyển lỗ vào thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm cả thunhập khác) từ năm 2014 trở đi.

Cục thuế Thành phố Hà Nội trả lời để Công ty CP Đầu tư hạ tầng18 biết và thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đãđược trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng kiểm tra thuế số 6;

- Phòng pháp chế;
-
Lưu: VT, HTr(2). (6; 2)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn