TNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37814/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Công ty cổ phần dịch vụ hàng khôngSân bay Nội Bài
(Địa chỉ: Sân bay QuốcTế Nội Bài-Xã Phú Minh- Huyện Sóc Sơn, TP Hà NộiMST:0100108254.)

Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 812/NASCO-TCK ngày25/04/2015 Công ty cổ phần dịch vụ hàng không Sân bay Nội Bài hỏi về chính sáchthuế, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trịgia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng:

+ Tại Điều 9 quy định về thuế suất 0%:

1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa,dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ởtrong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGTkhi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

Hàng hóa, dịch vụ xuấtkhẩu hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổchức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổchức, cá nhân trong khu phí thuếquan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp chokhách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

d) Dịch vụ của ngành hàng không, hànghải cung cấp trực tiếp cho tổ chức ở nước ngoài hoặc thông qua đại lý, bao gồm:

Các dịch vụ của ngành hàng không áp dụng thuế suất 0 %: Dịchvụ cung cấp suất ăn hàng không; dịch vụ cất hạ cánh tàu hay; dịch vụ sân đậutàu bay; dịch vụ an ninh bảo vệ tàu bay; soi chiếu an ninh hành khách, hành và hàng hóa; dịch vụ băng chuyền hành tại nhà ga; dịch vụ phục vụ kỹ thuậtthương mại mặt đất; dịch vụ bảo vệ tàu bay; dịch vụ kéo đy tàu bay; dịch vụ dn tàu bay; dịch vụ thuê cầu dn khách lên, xuống máy bay; dịch vụ điều hànhbay đi, đến; dịch vụ vận chuyn t lái, tiếp viên và hành khách trong khu vực sân đậu tàu bay; chất xếp, kim đếm hàng hóa; dịch vụ phục vụ hành khách đi chuyến bay quốc tế từ cảnghàng không Việt Nam (passenger Service charges).

2. Điều kiện áp dụng thuế suất 0%:

d) Đi với dịch vụ của ngành hàng không,hàng hải:

d.1) Dịch vụ của ngành hàng không áp dụngthuế suất 0% được thực hiện trong khu vực cảng hàng không quốc tế, sân bay, nhà ga hàng hóa hàng không quốc tế và đáp ứng các điu kiện sau:

- Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổchức ở nước ngoài, hãng hàng không nước ngoài hoặc yêu cu cung ứng dịch vụ của t chức ở nước ngoài, hãng hàng khôngnước ngoài;

- Có chứng từ thanh toán dịch vụ quangân hàng hoặc các hình thức thanh toán khác được coi thanh toán qua ngân hàng. Trường hợp các dịch vụ cung cấp chotổ chức nước ngoài, hãng hàng không nước ngoài phát sinh không thường xuyên, không theo lịch trình và không có hợp đồng, phảicó chứng từ thanh toán trực tiếp của tổ chức nước ngoài, hãng hàng không nướcngoài.

Các điều kiện về hợp đồng và chứng từ thanh toán nêu trênkhông áp dụng đối với dịch vụ phục vụ hành khách đi chuyến bay quốc tế từ cảng hàngkhông Việt Nam (passenger service charges).”

+ Tại Điều 11 quy định về thuế suất 10%:

“Điều 11. Thuế suất 10%

Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tưnày.”

Căn cứ quy định trên, trườnghợpCông ty cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài có ký hợp đồng vớiTổng công ty hàng không Việt Nam để cung cấp trực tiếp dịch vụ vận chuyển hànhkhách từ nhà ga đến tàu bay đỗ trong Sân bay quốc tế Nội Bài đối với các chuyếnbay quốc tế thì không thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% quy định tạiĐiều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính. Công ty phải kê khai, nộpthuế GTGT với thuế suất thuế GTGT là 10% đối với dịch vụ nêu trên.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo cho Công ty cổ phần dịch vụhàng không sân bay Nội Bài biết để nghiên cứu và thực hiện theo đúng quy định tạicác văn bản được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra thuế số 3;

- Phòng Pháp chế;
-
Lưu: VT, HTr(2). (6; 2)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn