VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3782/VPCP-QHQT
V/v Bổ sung mục tiêu kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử dành cho người nước ngoài của Công ty TNHH Nha Trang Lodge

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ: - Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thương mại, Văn hoá - Thông tin, Công an.
- Tổng cục Du lịch
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 3840 BKH/QLDA ngày 27 tháng 6 năm 2003) và ý kiến của các cơ quan liên quan về việc bổ sung chức năng kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài của Công ty TNHH Khách sạn Nha Trang Lodge (100% vốn nước ngoài), thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Khoan có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc Công ty TNHH Khách sạn Nha Trang Lodge được bổ sung mục tiêu kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài với quy mô như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn nói trên.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Công ty TNHH Khách sạn Nha Trang Lodge xây dựng quy chế quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ trên đảm bảo đáp ứng các yêu cầu quản lý theo quy định hiện hành (Quyết định số 32/2003/QĐ-TTg ngày 27 tháng 2 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ); Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh dịch vụ trên của doanh nghiệp.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
Đoàn Mạnh Giao