TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37853 /CT-THNVDT
V/v biện pháp tăng cường công tác quản lý thuế, hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền; hoàn thuế GTGT nộp thừa

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2014

Kính gửi:

- Các phòng thuộc Văn phòng Cục;
- Các Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã.

Thực hiện các giải pháp tăng cường công tác quản lýhoàn thuế giá trị gia tăng, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã ban hành các côngvăn

- Công văn số 10024/BTC-TCT ngày 22/7/2014 của Bộ Tàichính về một số biện pháp tăng cường công tác quản lý thuế, hải quan đối vớihàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền.

-Công văn số 2784/TCT-CS ngày 23/7/2014 của Tổng CụcThuế về việc hoàn thuế GTGT nộp thừa khi thực hiện nội dung: "Doanhnghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồngtrọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặcchỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanhthương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo khoản 5, Điều 5, Thôngtư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế Thành phố Hà Nội yêu cầu các Phòng và cácChi Cục Thuế thực hiện: Phổ biến, quán triệt tới toàn thể CBCC, đặc biệt làCBCC trực tiếp thực hiện công tác kiểm tra, hoàn thuế cho người nộp thuế tạicác Phòng, các Chi cục thuế toàn bộ nội dung Công văn số 10024/BTC-TCT ngày22/7/2014 của Bộ Tài chính và Công văn số 2784/TCT-CS ngày 23/7/2014 của TổngCục Thuế để nghiêm túc thực hiện (photo gửi kèm theo).

Trong quá trình thực hiện, trường hợp có vướng mắcphải kịp thời xử lý và báo cáo về Cục thuế (Phòng TH-NV-DT) để tổng hợp báo cáoLãnh đạo Cục.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Thái Dũng Tiến