Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 3786/TC /TCT NGÀY 18 THÁNG 04 NĂM 2002
VỀ VIỆC PHÂN LOẠI MẶT HÀNG MÁY KÉO THANG MÁY VÀ
ĐƯỜNG RAY DẪN HƯỚNG THANG MÁY THEO BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU

Kính gửi: - Tổng cục Hải quan

- Công ty TNHHthang máy Thiên Nam

- Công ty liên doanh thang máy

OTIS-LILAMA

- Công ty TNHH thang máy á Châu

- Công ty TNHH thang máy Thái Bình

Bộ Tài chính nhận đượcCông văn số 4668/TCHQ-KTTT ngày 22/10/2001 của Tổng cục Hải quan; công vănkhông số, ngày 26/10/2001 của Công ty TNHH thang máy Thiên Nam, Công ty TNHHthang máyáChâu, Công ty TNHH thang máy Thái Bình; công văn số 646/OL ngày 13/11/2001 của Công ty liên doanh thang máy OTIS-LILAMA, Công vănsố 599 A 01/LT ngày 20/12/2001 của Công ty TNHH thang máy Thiên Nam về việc phânloại và mức thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng máy kéo thang máy và đường raydẫn hướng thang máy; sau khi trao đổi ý kiến với Bộ Công nghiệp, Bộ Thương mại,Tổng cục Hải quan tại công văn số 1443 TC/TCT ngày 19/2/2002, Bộ Tài chính có ýkiến như sau:

Theo quy định của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèmtheo Quyết định số 1803/1998/QĐ-BTC ngày 11/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;nguyên tắc phân loại Biểu thuế nhập khẩu quy định tại Thông tư số 37/1999/TT-BTC ngày 7/4/1999 của Bộ Tài chính; Tham khảo ý kiến tham gia của BộCông nghiệp tại công văn số 796 CV/TCKT ngày 7/3/2002, của Bộ Thương mại tạiCông văn số 193/TM-XNK ngày 28/2/2002, của Tổng cục Hải quan tại công văn số 1025/TCHQ-KTTT ngày 13/3/2002; trong khi chưa có đủ cơ cở xác định chính xác mãsố của mặt hàng máy kéo thang máy và đường ray dẫn hướng thang máy; Bộ Tàichính đề nghị Tổng cục Hải quan với chức năng là cơ quan đầu mối, trao đổi vớiTổ chức Hải quan Thế giới về mã số của các mặt hàng này trong thời gian sớmnhất và thông báo cho Bộ Tài chính để có biện pháp xử lý phù hợp. Trước mắt,thực hiện thực phân loại mặt hàng máy kéo thang máy và đường ray dẫn hướngthang máy (loại máy kéo thang máy và đường ray dẫn hướng thang máy chỉ dùng chothang máy, không dùng cho mặt hàng khác) vào mã số 8428.10.10 "thangmáy" để tính thu thuế nhập khẩu.

Bộ Tài chính có ý kiến để Tổng cục Hải quan chỉ đạo thống nhất việc thực hiện. Công ty TNHHthang máy Thiên Nam, Công ty TNHH thang máy áChâu, Công ty TNHH thang máy Thái Bình, Công ty liên doanh thang máyOTIS-LILAMA liên hệ với cơ quan Hải quan để được giải quyết cụ thể.