BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3786 TM/XNK
V/v kinh doanh chuyển khẩu, tạm nhập tái xuất máy vi tính và nhựa các loại đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2004

Kính gửi: Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Quảng Ninh

Trả lời công văn số 93/XNKTS ngày 18 tháng 06 năm 2004 của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Quảng Ninh về vấn đề nêu trên, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1. Mặt hàng nhựa đã qua sử dụng hiện không được nhập khẩu; trừ chai đựng nước khoáng và nước tinh khiết nhập khẩu để phục vụ sản xuất trong nước theo Quyết định số 03/2004/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 04 năm 2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành quy định về bảo vệ môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

Tuy nhiên xét tình hình kinh doanh thực tế giữa doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp Trung Quốc và căn cứ công văn số 313/BVMT ngày 28 tháng 04 năm 2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Thương mại đã cho phép một số doanh nghiệp thuộc tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng làm thí điểm kinh doanh chuyển khẩu, tạm nhập tái xuất nhựa phế liệu vào Trung quốc trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh Quảng Ninh và UBND thành phố Hải Phòng.

Trong thời gian đang làm thí điểm, Bộ Thương mại sẽ không mở rộng danh sách các doanh nghiệp thực hiện.

2. Mặt hàng máy vi tính đã qua sử dụng không thuộc diện mặt hàng Bộ Thương mại cấp giấy phép tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu.

Bộ Thương mại thông báo để Công ty được biết.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
KT. VỤ TRƯỞNG XUẤT NHẬP KHẨU
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trương Đức Quang