BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3788/BTP-ĐKGDBĐ
V/v triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2011

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương

Ngày 18/5/2011, Bộ Tài chính và BộTư pháp đã ban hành Thông tư liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn chế độthu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấpthông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên (sauđây gọi là Thông tư liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP ) Thông tư liên tịch số69/2011/TTLT-BTC-BTP có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 7 năm 2011. Để kịp thời triểnkhai các quy định của Thông tư liên tịch nêu trên, Bộ Tư pháp đề nghị Quý Ủyban thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Chỉ đạo Sở Tư pháp, Sở Tài chínhvà các Sở, ngành có liên quan rà soát kỹ các quy định về lệ phí đăng ký giaodịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm tại địa phương. Trêncơ sở quy định tại Điều 3 và Điều 4 của Thông tư liên tịch số69/2011/TTLT-BTC-BTP Qúy Ủy ban trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyếtđịnh cụ thể về mức thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tinvề giao dịch bảo đảm và tỷ lệ phần trăm trích lại cho cơ quan thu phí, lệ phíđể trang trải chi phí cho việc thực hiện công việc, dịch vụ thu phí, lệ phí phùhợp với tình hình thực tế của địa phương và quy định tại Thông tư liên tịch số69/2011/TTLT-BTC-BTP .

2. Chỉ đạo Sở Tư pháp, Sở Tài nguyênvà Môi trường tổ chức tập huấn, quán triệt nội dung của Thông tư liên tịch số69/2011/TTLT-BTC-BTP cho đối tượng là các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, Khobạc nhà nước và các tổ chức tín dụng để bảo đảm thực hiện thống nhất trên địabàn; chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản hướng dẫn các Văn phòngđăng ký quyền sử dụng đất tại địa phương niêm yết công khai các quy định về lệphí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm ápdụng tại địa phương để các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện.

3. Trường hợp nguồn thu lệ phí đăngký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm không đủtrang trải chi phí cho việc thực hiện công việc, dịch vụ thu phí, lệ phí theochế độ quy định thì Qúy Ủy ban xem xét, bố trí hợp lý nguồn ngân sách địaphương để đảm bảo kinh phí hoạt động cho cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm theođúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

4. Chỉ đạo Sở Tư pháp, Sở Tài nguyênvà Môi trường thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định về lệphí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm tạicác Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất để kịp thời phát hiện và xử lý nhữngtrường hợp chưa thực hiện đúng quy định của Thông tư liên tịch số69/2011/TTLT-BTC-BTP và các văn bản có liên quan.

Trên đây là một số nội dung cần thựchiện nhằm triển khai Thông tư liên tịch số 69/2011/TTLT-BTC-BTP Bộ Tư pháp trântrọng đề nghị Quý Ủy ban quan tâm, tổ chức thực hiện và kịp thời phản ánh các khókhăn, vướng mắc trong thực tế về Bộ Tư pháp (Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảođảm) để được nghiên cứu, giải quyết.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Tài chính (để biết);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, Cục ĐKQGGDBĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Trung Tụng