TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3788/CT-PC
V/v hướng dẫn xác định thời hạn chậm nộp Tờ khai Lệ phí trước bạ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2011

Kínhgửi: Chi cục Thuế Quận 5

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh có nhậnđược công văn số: 563/CCT-TTHT ngày 28/02/2011 của Chi cục Thuế Quận 5 về việchướng dẫn xác định ngày chậm nộp hồ sơ trước bạ chuyển nhượng bất động sản. Vềvấn đề này, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

- Căn cứ tại điểm b khoản 1 Điều 15Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thihành một số điều của Luật Quản lý thuế thì Lệ phí trước bạ là khai theo từnglần phát sinh trong thời hạn là 10 ngày kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

- Căn cứ tại khoản 1 Điều 7 Nghịđịnh số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ quy định về Lệ phí trướcbạ thì thời hạn kê khai Lệ phí trước bạ là 30 ngày kể từ ngày chuyển giao tàisản hợp pháp giữa hai bên.

- Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 9Thông tư số 68/2010/TT-BTC ngày 26/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Lệ phítrước bạ như sau:

“Để phù hợp với thời hạn đăng kýsang tên, di chuyển xe quy định tại phần B, mục II Thông tư số 06/2009/TT-BCA (C11) ngày 11/03/2009 của Bộ Công an quy định việc cấp, thu hồiđăng ký, biển số các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ vàđểthống nhất thực hiện đối với các loại tài sản, đồng thời phù hợ với tình hìnhthực tế, thời hạn phải kê khai lệ phí trước bạ với cơ quan Thuế được quyđịnh như sau:

Chậm nhất là ba mươi (30) ngàykể từ ngày làm giấy tờ chuyển giao tài sản giữa hai bên hoặc ngày ký xác nhận “hồsơ tài sản hợp pháp” của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đối với tài sản chuyểndịch quyền sở hữu, sử dụng trước ngày Nghị định số 176/1999/NĐ-CP có hiệu lựcthi hành nếu chưa kê khai lệ phí trước bạ thì thời hạn phải kê khai lệ phítrước bạ được tính kể từ ngày Nghị định số 176/1999/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.”.

- Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 17Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hànhmột số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 củaChính phủ như sau:“Tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc diện phải nộp lệ phítrước bạ có trách nhiệm kê khai và nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ cho cơ quanthuế theo thời hạn quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ”.

Do đó, căn cứ quy định nêu trên,xác định ngày chậm nộp hồ sơ khai Lệ phí trước bạ được tính từ ngày thứ 31, kểtừ ngày làm giấy tờ chuyển giao tài sản giữa hai bên hoặc ngày ký xác nhận “hồsơ tài sản hợp pháp” của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh hướng dẫncho Chi cục Thuế được biết, hướng dẫn trước đây trái với hướng dẫn này bị bãibỏ.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các phòng thuộc Cục Thuế;
- Chi cục Thuế quận (huyện);
- Lưu: HC-LT, PC.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Xuân Dương