BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 379/BTP-VĐCXDPL
V/v xây dựng, ban hành văn bản QĐCT thi hành luật, pháp lệnh

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2015

Kính gửi: CácBộ, cơ quan ngang Bộ.

Tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01/2015 (ngày 30/01/2015), Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã báocáo Chính phủ về tình hình ban hành vănbản quy địnhchi tiết trong tháng 01/2015và nhiệm vụ tháng 2/2015 (Báo cáo số 21/BC-BTP ngày 29/01/2015). Trên cơ sở kếtquả ban hành văn bản quy định chi tiết, Bộ Tư pháp nhận thấy tình trạng, nợđọng văn bản đã gia tăng với số lượng lớn, ảnh hưởng đến việctổ chức triển khai thi hành luật, pháp lệnh,làm giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, cũng như ảnh hưởng trực tiếp đếnquyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức,cá nhân. Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướngChính phủ tại Phiên họp về việc tăng cường công tác xây dựng, ban hành văn bản quyđịnh chi tiết trong thời gian tới, sớmkhắc phục tình trạng nợ đọng văn bản, Bộ Tư pháp đề nghị các Bộ, cơ quan ngangBộ:

1. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương hoànthành, trình cấp có thẩm quyền ban hành90 văn bản nợ đọng, nhất là đối với 17văn bản nợ đọng từ năm 2014 chuyển sang (xin xem Phụ lục I) đồng thời, khẩntrương, xây dựng 83 văn bản (xin xem Phụ lục II) quy định chi tiết 15/18luật được Quốc hội thông qua tại Kỳ họpthứ 8 và Pháp lệnh cảnh sát môi trường.

2. Chỉ đạo quyết liệt hơn công tác ban hành văn bảnquy định chi tiết, kịp thời cho ý kiến về định hướng, chủ trương, chính sách đối với dự thảo văn bản nhằm bảo đảm chất lượng, tiến độ; thường xuyên theo dõi, đônđốc, kiểm tra tình hình xây dựng, banhành văn bản quy định chi tiết; đề cao,xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác xâydựng, ban hành văn bản.

3. Tăng cường công tác phối hợp giữa đơn vị chuyênmôn với tổ chức pháp chế, giữa Bộ, cơquan ngang Bộ với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ trong công tác xây dựng phápluật nhằm rút ngắn thời gian thực hiện và nâng cao chất lượng, công tác góp ý, kiểm soát thủ tục hành chính, thẩm định, thẩmtra dự án, dự thảo văn bản; bảo đảm sự gắn kếtchặt chẽ giữa công tác kiểm tra trước ban hành (góp ý, thẩm định, kiểm soát thủ tục hành chính) với công tác kiểmtra sau ban hành (kiểm tra, xử lý văn bảnquy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật).

4. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo các đơnvị chuyên môn phối hợp với Vụ Phápchế khẩn trương rà soát Luật bảo hiểm xã hội, xác định Danh mục thông tư quyđịnh chi tiết để sớm xây dựng, ban hành, bảo đảm tiến độ, chất lượng, đồng thờigửi Bộ Tư pháp để theo dõi, tổng hợp báo cáo Chính phủ.

5. Văn phòng Chính phủ chỉ đạo các đơn vị chuyênmôn phối hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo khẩn trương chỉnhlý, hoàn thiện trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các dự thảo vănbản đã được các Bộ, cơ quan ngang Bộ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tư pháp trân trọng cảm ơn sự quan lâm, phối hợp của Quý Bộ, cơ quan ngang Bộ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);
- Vụ Pháp chế Bộ, cơ quan ngang Bộ (để thực hiện);
- Văn phòng Bộ, các đơn vị XDPL, Cục HTQTCT Cục BTTP- Tổng cục THADS (để thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Trung Tụng

PHỤ LỤC I

DANH MỤC VĂN BẢN “NỢĐỌNG” QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT, PHÁP LỆNH
(Kèm theo Công văn số 379/BTP-VĐCXDPL ngày 05/02/2015của Bộ Tư pháp)

TT

TÊN LUẬT, PHÁP LỆNH

NGÀY HIỆU LỰC

SLƯỢNG VBQĐCT

CHỦ TRÌ SOẠN THẢO VB QĐCT

TÊN VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH

TÌNH TRẠNG HIỆN NAY

A. NGHỊ ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

I. NGHỊ ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH “NỢ ĐỌNG” TỪ NĂM 2014 CHUYỂN SANG

1.

Luật cơyếu

01/02/2012

01

BQP

1. Nghị định quy định về ngạch, chức danh người làm việc trong tổ chức cơ yếu

Đã trình

- Ngày 08/4/2014, Thủ tướng Chính phủ cho lùi thời hạn trình đến tháng 12/2014 do còn nhiều vấn đề mới, phức tạp cần thời gian nghiên cứu(Công văn 2376/VPCP-NC ) Bộ Tư pháp đãtổ chức thẩm định ngày 14/11/2014.

- Ngày 24/12/2014, Bộ Quốc phòng đã trình Chính phủ tại Tờ trình số 11212/TTr-BQP Hiện nay, đang xử lý để lấy ý kiến thành viên Chính phủ

2.

Luật giáo dục đại học

01/01/2013

02

BGDĐT

2. Nghị định quy định tiêu chuẩn phân tầng và khung xếp hạng cơ sở giáo dục đại học

Đang soạn thảo

- Ngày 14/8/2014, Bộ xin ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Ngày 02/10/2014, Bộ đã đăng trên trang thông tin điện tử để xin ý kiến các cơ quan, tổ chức cá nhân. Đồng thời, có Công văn số 7278/BGDĐT-PC gửiVăn phòng Chính phủ đề xuất điều chỉnh thời hạn ban hành sang tháng 9/2015.

- Ngày 05/01/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi Bộ Tư pháp để thẩm định. Ngày 27/01/2015, Bộ Tư pháp đã thẩm định.

BGDĐT

3. Nghị định quy định phương thức và tiêu chí phân bổ nguồn ngân sách nhà nước cho các cơ sở giáo dục đại học

Đã trình

Ngày 23/10/2014, Bộ Tư pháp đã thẩm định. Ngày 11/12/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trình Chính phủ. Hiện Văn phòng Chính phủ đang xử lý.

3.

Luật tài nguyên nước

01/01/2013

02

BTNMT

4. Nghị định quy định về hành lang bảo vệ nguồn nước (Đ.31)

Đã trình

- Công văn 26/VPCP-TH ngày 20/01/2014 thời hạn trình là tháng 11/2014.

- Ngày 30/10/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ (Tờ trình số 81/TTr-BTNMT )

- Hiện lấy ý kiến của Thành viên Chính phủ.

BTNMT

5. Nghị định quy định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả (Đ 41)

Đã trình

Ngày 07/10/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định. Tiếp đó, ngày 19/11/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ tại Tờ trình số 89/TTr-BTNMT .

4.

Luật đấu thu

01/7/2014

01

BKHĐT

6. Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

Đã trình

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Chính phủ tại Tờ trình số 7706/TTr-BKHĐT ngày 24/10/2014.

II. NGHỊ ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH MỚI PHÁT SINH “NỢ ĐỌNG” SAU NGÀY 01/01/2015

5.

Luật việc làm

01/01/2015

03

BLĐTBXH

7. Nghị định quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm

Đã thẩm định

- Ngày 19/12/2014, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 4854/LĐTBXH-VL gửi Bộ Tư pháp thẩm định.

- Bộ Tư pháp đã thẩm định.

BLĐTBXH

8. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

Đã trình

- Ngày 08/09/2014, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã gửi Bộ Tư pháp để thẩm định (Công văn số 3277/LĐTBXH-TCDN ).

- Bộ Tư pháp đã thẩm định Công văn số 221/BTP-DSKT ngày 08/10/2014.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã trình Chính phủ xin ý kiến.

Hiện đang lấy ý kiến Thành viên Chính phủ.

BLĐTBXH

9. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

Đã trình

- Tờ trình số 91/TTr-LĐTBXH ngày 21/11/2014.

- Sau khi Văn phòng Chính phủ có ý kiến, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã hoàn thiện dự thảo Nghị định và gửi lại Văn phòng Chính phủ để trình (Công văn số 4654/LĐTBXH-VL ngày 08/12/2014).

- Văn phòng Chính phủ đang làm thủ tục lấy ý kiến thành viên Chính phủ.

6.

Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

01/01/2015

01

BCA

10. Nghị định quy định về việc miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Đã thẩm định

- Đã chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo theo ý kiến góp ý, đồng thời gửi Bộ Tư pháp để thẩm định.

- Bộ Tư pháp đã thẩm định. Hiện Bộ Công an đang hoàn thiện dự thảo trình Chính phủ.

7.

Luật bảo vệ môi trường

01/01/2015

05

BTNMT

11. Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường

Đã trình

- Ngày 25/9/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 4128/BTNMT-TCMT đề nghị thẩm định.

- Ngày 03/10/2014, Bộ Tư pháp đã tổ chức thẩm định.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ (TTr số 77/TTr-BTNMT ngày 28/10/2014).

- Hiện Văn phòng Chính phủ đang tổng hợp ý kiến Thành viên Chính phủ

BTNMT

12. Nghị định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

Đã trình

- Ngày 25/9/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã gửi Bộ Tư pháp đề nghị thẩm định.

- Bộ Tư pháp đã tổ chức thẩm định dự thảo Nghị định.

- Ngày 30/10/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ (Tờ trình số 82/TTr-BTNMT ).

- Hiện Văn phòng Chính phủ đang tổng hợp ý kiến Thành viên Chính phủ.

BTNMT

13. Nghị định về quản lý chất thải và phế liệu

Đã trình

- Ngày 25/9/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường, đã có Công văn gửi Bộ Tư pháp đề nghị thẩm định.

- Bộ Tư pháp đã tổ chức thẩm định dự thảo Nghị định.

- Ngày 29/10/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ Tờ trình số 79/TTr-BTNMT Hiện,đanglấy ý kiến thành viên Chính phủ

BTNMT

14. Nghị định về lộ trình và phương thức để Việt Nam tham gia hoạt động giảm nhẹ khí nhà kính toàn cầu

Đang soạn thảo

Đang tổng hợp ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, hoàn thiện hồ sơ để gửi Bộ Tư pháp thẩm định. Tuy nhiên, do nội dung dự thảo phụ thuộc vào kết quả Hội nghị COP 21 nên Bộ đã có Công văn số 3914/BTNMT-KTTVBĐKH gửi Thủ tướng Chính phủ xin lùi thời gian trình Nghị định này vào năm 2016 để chờ kết quả Hội nghị.

BTN&MT

15. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ

Đã trình

- Ngày 25/9/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn gửi Bộ Tư pháp đề nghị thẩm định. Bộ Tư pháp đã thẩm định ngày 16/10/2014.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉnh lý, hoàn thiện và đã trình Thủ tướng Chính phủ.

8.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế

01/01/2015

01

BQP
BCA, BYT, BTC

16. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế áp dụng đối với quân nhân, công an nhân dân và học sinh cơ yếu

Đang soạn thảo

- Do có nhiều vấn đề nhạy cảm, phức tạp nên ngày 14/10/2014, Bộ Quốc phòng đã có Công văn số 8604/BQP-QY xin lùi thời hạn trình sang tháng 3/2015.

- Ngày 29/10/2014, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 8573/VPCP-KGVX thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng ý kéo dài thời gian soạn thảo.

- Hiện Bộ đang tiếp thu, giải trình ý kiến các cơ quan, tổ chức cá nhân để chỉnh lý dự thảo.

9.

Luật hải quan

01/01/2015

01

BTC

17. Nghị định quy định tiêu chí thành lập Cục Hải quan, tổ chức, nhiệm vụ, hoạt động của hải quan các cấp

Đã trình

- Ngày 01/10/2014, Bộ Tài chính có Công văn 13912/BTC-TCHQ đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định.

- Ngày 22/10/2014, Bộ Tư pháp đã có Công văn thẩm định số 243/BTP-PLDSKT .

- Bộ Tài chính đã trình Chính phủ theo Tờ trình số 135/TTr-BTC ngày 30/10/2014.

- Ngày 16/12/2014, Bộ Tài chính đã tiếp thu, giải trình ý kiến Thành viên Chính phủ và trình lại (Công văn số 9434).

10.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế

01/01/2015

01

BTC

18. Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số Luật liên quan đến một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Đã trình

Bộ Tài chính đã xây dựng, hoàn thiện dự thảo Nghị định và ngày 31/12/2014 Bộ Tài chính đã trình Chính phủ theo Tờ trình số 164/TTr-BTC .

11.

Luật công chứng

01/01/2015

01

BTP

19. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật công chứng

Đã trình

- Ngày 14/10/2014, Bộ Tư pháp đã trình Chính phủ theo Tờ trình số 49/TTr-BTP .

- Bộ Tư pháp đã nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến của Thành viên Chính phủ và trình lại.

- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp đang nghiên cứu chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo.

12.

Luật phá sản

01/01/2015

01

BTP

20. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phá sản

Đã trình

- Ngày 15/10/2014, Bộ Tư pháp trình Chính phủ theo Tờ trình số 51/TTr-BTP .

- Hiện Bộ Tư pháp đang nghiên cứu, tiếp thu, giải trình ý kiến Thành viên Chính phủ để hoàn thiện dự thảo.

13.

Luật xây dựng

01/01/2015

06

BXD

21. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung của Luật xây dựng (nay đổi tên là Nghị định quản lí dự án đầu tư xây dựng)

Đã trình

Bộ Xây dựng đã trình Chính phủ tại Tờ trình số 92/TTr- BXD ngày 21/11/2014.

BXD

22. Nghị định về quy hoạch xây dựng

Đã trình

Bộ Xây dựng đã trình Chính phủ tại Tờ trình số 96/TTr-BXD ngày 25/11/2014. Hiện nay Văn phòng Chính phủ đang lấy ý kiến thành viên Chính phủ

BXD

23. Nghị định quản lý chất lượng công trình xây dựng

Đã trình

Bộ Xây dựng đã trình Chính phủ theo Tờ trình số 97/TTr-BXD ngày 25/11/2014.

BXD

24. Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Đã trình

Bộ Xây dựng đã trình Chính phủ theo Tờ trình số 94/TTr-BXD ngày 21/11/2014. Hiện Văn phòng Chính phủ đang, lấy ý kiến thành viên Chính phủ.

BXD

25. Nghị định về hợp đồng xây dựng

Đã trình

Bộ Xây dựng đã trình Chính phủ theo Tờ trình số 98/TTr-BXD ngày 25/11/2014. Hiện Văn phòng Chính phủ đang lấy ý kiến thành viên Chính phủ.

BXD

26. Nghị định thay thế Nghị định số 180/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị

Đã trình

Bộ Xây dựng đã trình Chính phủ theo Tờ trình số 95/TTr-BXD ngày 21/11/2014.

14.

Luật đầu tư công

01/01/2015

05

BKHĐT

27. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công

Đang soạn thảo

- Đã xây dựng dự thảo và đang lấy ý kiến Bộ, ngành, địa phương.

- Ngày 19/12/2014, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 10179/VPCP-KTTH thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ cho lùi thời gian trình vào Quý II/2015.

BKHĐT

28. Nghị định về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm

Đang soạn thảo

- Đang lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương.

- Ngày 19/12/2014, Văn phòng chính phủ có Công văn số 10179/VPCP-KTTH thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ cho lùi thời hạn trình vào tháng 3/2015.

BKHĐT

29. Nghị định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Đã trình

Ngày 24/9/2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Chính phủ tại Tờ trình số 6551/TTr-BKHĐT .

BKHĐT

30. Nghị định về giám sát và đánh giá đầu tư (thay thế NĐ số 113/2009/NĐ-CP )

Đang soạn thảo

- Đã xây dựng dự thảo và đang lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương.

- Ngày 19/12/2014, Thủ tướng Chính phủ cho lùi thời hạn trình vào tháng 3/2015 (Công văn số 10179/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ).

BKHĐT

31. Nghị định sửa đổi một số Điều của Nghị định số 38/2013/NĐ-CP về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ

Đang soạn thảo

- Đã thành lập Ban soạn thảo, hiện Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tổ chức nghiên cứu soạn thảo dự thảo Nghị định.

- Ngày 19/12/2014, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 10179/VPCP-KTTH thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ cho lùi thời gian trình vào Quý II/2015.

Tổng số 14 luật

Tổng số: 31 văn bản (30 nghị định, 01 quyết định), trong đó có 06 nghị định quy định chi tiết 04 luật đã có hiệu lực từ trước và 25 văn bản (24 nghị định, 01 quyết định) quy định chi tiết 11 luật có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015.

B. THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

I. THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH “NỢ ĐỌNG” TỪ NĂM 2014 CHUYỂN SANG

1.

Luật giám định Tư pháp

01/01/2013

02

BCA

1. Thông tư về điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện cho tổ chức giám định tư pháp công lập về kỹ thuật hình sự

Đang soạn thảo

- Đã xây dựng dự thảo Thông tư và gửi xin ý kiến

- Hiện nay Bộ Công an đang nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân

BYT

2. Thông tư về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện cho tổ chức GĐTP công lập trong lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần

Đang soạn thảo

Đang gửi xin ý kiến các đối tượng chịu sự điều chỉnh và Sở Y tế các tỉnh - dự kiến ban hành Quý I/2015.

2.

Luật giáo dục đại học

01/01/2013

02

BGDĐT

3. Thông tư quy định chuẩn tối thiểu về kiến thức, kỹ năng mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp; quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, đại học, thạc sỹ, tiến sỹ

Đã trình

- Ngày 11/12/2014, Bộ đã đăng tải dự thảo Thông tư trên Cổng thông tin điện tử để xin ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

- Ngày 31/12/2014, Vụ Pháp chế đã thẩm định. Hiện đang trình lãnh đạo Bộ xem xét, ký ban hành.

BGDĐT

4. Thông tư ban hành chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học

Đang soạn thảo

Nội dung quy định vấn đề khó, nên ngày 14/8/2014. Bộ đã báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Hiện nay, đang xin ý kiến của Bộ trưởng duyệt nội dung trước khi đăng tải trên Cổng thông tin điện tử để xin ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân

3.

Luật tài nguyên nước

01/01/2013

01

BTNMT

5. Thông tư quy định định mức, đơn giá, quy chuẩn kỹ thuật và hồ sơ quy hoạch tài nguyên nước

Đang soạn thảo

Hiện Bộ đã xây dựng xong dự thảo 1 để gửi xin ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan.

4.

Luật phòng, chống tác hại thuốc lá

01/05/2013

01

BYT

6. Thông tư quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thuốc lá điếu (K3 Đ23)

Đã thẩm định

Bộ Công Thương có Công văn báo cáo và đề nghị chấm dứt Quyết định số 78/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh hàm lượng tar/nicotin cho phù hợp với thực tế. Do vậy, Bộ Y tế đang nghiên cứu xây dựng quy chuẩn Việt Nam đối với thuốc lá (chờ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng)

5.

Pháp lệnh sửa đổi một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

01/09/2013

01

BLĐTBXH

7. Thông tư hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục - đào tạo

Đã thẩm định

- Dự kiến là Thông tư liên tịch giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu, rà soát thì nhiều nội dung đã được quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH . Hai Bộ đã thống nhất hình thức thông tư do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

- Hiện nay đơn vị chủ trì soạn thảo đang hoàn thiện để trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành.

6.

Luật khoa học và công nghệ

01/01/2014

01

BKHCN

8. Thông tư quy định Điều lệ mẫu tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển KH&CN của Bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Điều 61)

Đã trình

Đang trình Lãnh đạo Bộ xem xét, ký ban hành

7.

Luật giáo dục quốc phòng an ninh

01/01/2014

01

BQP và BGDĐT

9. Thông tư liên tịch quy định tổ chức, hoạt động của Trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh; liên kết giáo dục quốc phòng an ninh của các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở dạy nghề

Đã trình lãnh đạo Bộ

Đang chờ Thủ tướng ký phê duyệt Đề án quy hoạch các trường trong quân đội để ký ban hành

8

Luật phòng, chống thiên tai

01/05/2014

01

BNNPTNT và BKHĐT

10. Thông tư liên tịch Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc thống kê, giáo dục thiệt hại do thiên tai

Đang soạn thảo

Đã thành lập tổ soạn thảo và hiện đang xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch.

9.

Luật đấu thầu

01/7/2014

01

BYT

11. Thông tư ban hành danh mục thuốc đấu thầu, danh mục thuốc đấu thầu tập trung; danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá

Đang soạn thảo

Đã xây dựng dự thảo và hiện Bộ Y tế đã gửi xin ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan

II. THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH MỚI PHÁT SINH “NỢ ĐỌNG” SAU NGÀY 01/01/2015

10.

Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật

01/01/2015

04

BNNPTNT

12. Thông tư về quản lý thuốc bảo vệ thực vật

Đã thẩm định

Hiện đang nghiên cứu, tiếp thu giải trình ý kiến thẩm định để hoàn thiện dự thảo Thông tư.

BNNPTNT

13. Thông tư quy định xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

Đã trình

Đã trình Lãnh đạo Bộ xem xét, ký ban hành.

BNNPTNT

14. Thông tư quy định cụ thể về kiểm dịch thực vật nội địa

Đang soạn thảo

Đang soạn thảo dự thảo Thông tư

BNNPTNT và BTNMT

15. Thông tư liên tịch với Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng

Đang soạn thảo

Ngày 4/12/2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Công văn số 9772/BNN-BVTV xin ý kiến Bộ Tài nguyên môi trường về việc gộp 02 nội dung thu gom (khoản 3, Điều 75) và xử lý (khoản 4, Điều 75) thành một thông tư liên tịch của hai Bộ.

11.

Luật việc làm

01/01/2015

03

BLĐTBXH

16. Thông tư hướng dẫn thu thập, quản lý thông tin thị trường, lao động; Phân tích và dự báo thị trường lao động

Đã thẩm định

Đang hoàn thiện dự thảo để trình Lãnh đạo Bộ xem xét, ký ban hành.

BLĐTBXH

17. Thông tư hướng dẫn việc xây dựng và công bố tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia

Đã thẩm định

Đang hoàn thiện dự thảo để trình Lãnh đạo Bộ xem xét, ký ban hành

BLĐTBXH

18. Thông tư quy định về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, cấp và quản lý việc cấp chứng chỉ kỹ năng, nghề quốc gia

Đã thẩm định

Đang hoàn thiện dự thảo để trình Lãnh đạo Bộ xem xét, ký ban hành

12.

Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

01/01/2015

01

BCA

19. Thông tư quy định chi tiết trình tự, thủ tục về xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Đã thẩm định

Bộ Công an đã tổ chức nghiên cứu, soạn thảo, lấy ý kiến tổ chức cá nhân đối với dự thảo Thông tư. Hiện Bộ đang tổ chức thẩm định.

13.

Luật sđ, bs Luật giao thông đường thủy nội địa

01/01/2015

02

BQP

20. Thông tư quy định điều kiện dự thi nâng hạng, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn của thuyền trưởng, máy trưởng của phương tiện làm nhiệm vụ Quốc phòng

Đang soạn thảo

Hiện Bộ đang gửi xin ý kiến các cơ quan đơn vị có liên quan.

BQP

21. Thông tư quy định tiêu chuẩn thuyền viên đảm nhiệm chức danh thuyền trưởng, máy trưởng của phương tiện làm nhiệm vụ Quốc phòng

Đang soạn thảo

Hiện Bộ đang gửi xin ý kiến các cơ quan đơn vị có liên quan.

14.

Luật bảo vệ môi trường

01/01/2015

19

BTNMT

22. Thông tư quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

Đang soạn thảo

Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1

BTNMT

23. Thông tư quy định về tổ chức thực hiện các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu

Đang soạn thảo

Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1

BTNMT

24. Thông tư quy định về ngưỡng chịu tải của lưu vực sông, khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường các dòng sông, đoạn sông bị ô nhiễm

Đang soạn thảo

Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1

BTNMT

25. Thông tư quy định về bảo vệ môi trường khu kinh tế

Đang soạn thảo

Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1

BTNMT

26. Thông tư quy định về bảo vệ môi trường khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp và khu kinh doanh, dịch vụ tập trung

Đang soạn thảo

Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1

BTNMT

27. Thông tư quy định về xử lý chất thải nguy hại

Đang soạn thảo

Đang tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương.

BTNMT

28. Thông tư quy định về tiêu chí phân loại ô nhiễm môi trường, xác định ô nhiễm, khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường

Đang soạn thảo

Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1

BTNMT

29. Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Đang soạn thảo

Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1

BTNMT

30. Thông tư quy định về các hoạt động quan trắc môi trường

Đang soạn thảo

Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1

BTNMT

31. Thông tư quy định về bộ chỉ thị môi trường

Đang soạn thảo

Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1

BTNMT

32. Thông tư quy định về hệ thống chỉ tiêu thống kê môi trường

Đang soạn thảo

Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1

BTNMT

33. Thông tư quy định về thông tin môi trường và báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Đang soạn thảo

Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1

BTNMT

34. Thông tư quy định về báo cáo hiện trạng môi trường

Đang soạn thảo

Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1

BQP

35. Thông tư quy định một số hoạt động bảo vệ môi trường trong quân đội

Đang soạn thảo

Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1

BTNMT và BCT

36. Thông tư liên tịch của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Công Thương hướng dẫn việc thống kê nguồn thải

Đang soạn thảo

Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1

BTNMT và BCT

37. Thông tư liên tịch của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện phát triển dịch vụ môi trường

Đang soạn thảo

Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1

BTNMT và BNNPTNT

38. Thông tư liên tịch của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về bảo vệ môi trường đối với hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y

Đang soạn thảo

Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1

BTNMT và BXD

39. Thông tư liên tịch của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Xây dựng hướng dẫn tổ chức kiểm kê khí nhà kính, xây dựng báo cáo quốc gia về quản lý phát thải khí nhà kính

Đang soạn thảo

Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1

BGDĐT và BTNMT

40. Thông tư liên tịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết chương trình giáo dục về môi trường và đào tạo nguồn nhân lực bảo vệ môi trường

Đang soạn thảo

Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1

15.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế

01/01/2015

08

BYT

41. Thông tư ban hành gói dịch vụ y tế cơ bản do quỹ bảo hiểm y tế chi trả

Đang soạn thảo

Bộ Y tế đang hoàn thiện dự thảo, gửi xin ý kiến các đơn vị có liên quan và các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh. Dự kiến ban hành năm 2015.

BYT

42. Thông tư ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc y dược cổ truyền thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế

Đang soạn thảo

Bộ Y tế đang hoàn thiện dự thảo, gửi xin ý kiến các đơn vị có liên quan và các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh.

BYT

43. Thông tư ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.

Đang soạn thảo

Bộ Y tế đang hoàn thiện dự thảo, gửi xin ý kiến các đơn vị có liên quan và các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh. Dự kiến năm 2015.

BYT

44. Thông tư ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế

Đang soạn thảo

Bộ Y tế đang hoàn thiện dự thảo, gửi xin ý kiến các đơn vị có liên quan và các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh

BYT và BTC

45. Thông tư liên tịch quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh việc cùng hạng trên toàn quốc

Đang soạn thảo

Bộ Y tế đang hoàn thiện dự thảo, gửi xin ý kiến các đơn vị có liên quan và các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh

BQP, BYT và BTC

46. Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế

Đang soạn thảo

Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1

BQP, BYT và BTC

47. Thông tư liên tịch hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Quốc phòng ký kết hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với tổ chức bảo hiểm y tế

Đang soạn thảo

Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1

BCA, BYT và BTC

48. Thông tư liên tịch hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Bộ Công an ký kết hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với tổ chức bảo hiểm y tế

Đang soạn thảo

Đã thành lập tổ soạn thảo.Hiện đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1

16.

Luật hải quan

01/01/2015

01

BTC

49. Thông tư quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra; giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Đang trình

Đang chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo để trình lãnh đạo Bộ xem xét, ký ban hành.

17.

Luật hôn nhân và gia đình

01/01/2015

02

BYT

50. Thông tư quy định về thăm khám, các quy trình sàng lọc để phát hiện, điều trị các bất thường, dị tật của bào thai

Đang soạn thảo

Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

BYT

51. Thông tư quy định chi phí thực tế bảo đảm việc chăm sóc sức khỏe sinh sản

Đang soạn thảo

Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

18.

Luật công chứng

01/01/2015

02

BTP

52. Thông tư thay thế Thông tư số 01/2014/TT-BTP ngày 03/01/2014 hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng

Đã trình

Đơn vị chủ soạn thảo đã trình Bộ trưởng cho ý kiến. Hiện đơn vị chủ trì soạn thảo đang chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Thông tư để trình Bộ trưởng ký ban hành.

BTP

53. Thông tư hướng dẫn một số nội dung của Luật công chứng

Đã thẩm định

Đang hoàn thiện để trình Lãnh đạo Bộ xem xét, ban hành.

19.

Luật xây dựng

01/01/2015

03

BXD

54. Thông tư quy định chi tiết mẫu đơn đề nghị, bản vẽ thiết kế trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng (Khoản 6, Điều 102)

Đang soạn thảo

Đang hoàn chỉnh dự thảo để gửi lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương

BXD

55. Thông tư hướng dẫn đăng ký thông tin năng lực hoạt động xây dựng (Khoản 3, Điều 159)

Đang soạn thảo

Đang hoàn chỉnh dự thảo để gửi lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương

BXD

56. Thông tư thay thế Thông tư số 22/2010/TT-BXD ngày 03/12/2010 Quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình (Khoản 9, Điều 162)

Đang soạn thảo

Đang hoàn chỉnh dự thảo để gửi lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương

20.

Luật đầu tư công

01/01/2015

03

BKHĐT

57. Thông tư hướng dẫn các biểu mẫu báo cáo lập, theo dõi và đánh giá tình hình đầu tư chương trình, dự án đầu tư công

Đang soạn thảo

Đang nghiên cứu soạn thảo, tuy nhiên nội dung thông tư phụ thuộc vào nội dung của Nghị định quy định chi tiết nên có thể ghép chung vào nghị định.

BKHĐT

58. Thông tư hướng dẫn lập thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công

Đang soạn thảo

Đang nghiên cứu soạn thảo, tuy nhiên nội dung thông tư phụ thuộc vào nội dung của Nghị định quy định chi tiết nên có thể ghép chung vào nghị định.

BTC và BKHĐT

59. Thông tư liên tịch hướng dẫn các cơ quan tài chính của địa phương cân đối kinh phí thường xuyên để thanh toán các chi phí lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt quyết định đầu tư các chương trình và bảo trì, vận hành các dự án đưa vào sử dụng

Đang soạn thảo

Đang nghiên cứu soạn thảo, tuy nhiên nội dung thông tư phụ thuộc vào nội dung của Nghị định quy định chi tiết nên có thể ghép chung vào nghị định.

Tổng số 20 luật, pháp lệnh

Tổng số: 59 văn bản (46 thông tư, 13 thông tư liên tịch), trong đó có 11 văn bản (09 thông tư, 02 thông tư liên tịch) quy định chi tiết 09 luật, pháp lệnh đã có hiệu lực từ trước và 48 văn bản (38 thông tư, 11 thông tư liên tịch) quy định chi tiết 11 luật có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015.

PHỤ LỤC II

DANH MỤC VĂN BẢN QUYĐỊNH CHI TIẾT CÁC LUẬT, PHÁP LỆNH CHƯA CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH
(Kèm theo Công văn số379/BTP-VĐCXDPLngày 05/02/2015của Bộ Tư pháp)

TT

TÊN LUT, PHÁP LỆNH

NGÀY CÓ HIỆU LC

TỔNG SỐ VBQĐCT

CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO

TÊN VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT

TÌNH TRẠNG HIỆN NAY

I. DANH MỤC NGHỊ ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

1.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự

01/7/2015

01

BTP

1. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thi hành án dân sự và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự

Đang soạn thảo

Thời hạn trình là tháng 5/2015.

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

2.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sỹ quan Quân đội nhân dân VN

01/7/2015

01

BQP

2. Nghị định quy định chức vụ, chức danh tương đương với chức vụ quy định tại các điểm c, d và đ khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sỹ quan Quân đội nhân dân VN

Đang soạn thảo

Thời hạn trình là tháng 5/2015.

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

3.

Luật nhà

01/7/2015

05

BXD

3. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nhà ở

Đang soạn thảo

Thời hạn trình là tháng 5/2015.

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

BXD

4. Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Đang soạn thảo

Thời hạn trình là tháng 5/2015.

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

BXD

5. Nghị định về cải tạo xây dựng lại nhà chung cư cũ

Đang soạn thảo

Thời hạn trình là tháng 5/2015.

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

BXD

6. Nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

Đang soạn thảo

Thời hạn trình là tháng 5/2015.

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

BXD

7. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định nguyên tắc thiết kế và tiêu chuẩn sử dụng nhà ở công vụ

Đang soạn thảo

Thời hạn trình là tháng 5/2015.

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

4.

Luật kinh doanh bất động sản

01/07/2015

01

BXD

8. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh bất động sản

Đang soạn thảo

Thời hạn trình là tháng 5/2015.

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

5.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng VN

01/7/2015

07

BGTVT

9. Nghị định quy định chi tiết khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam

Đang soạn thảo

Thời hạn trình là tháng 5/2015.

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

BGTVT

10. Nghị định về đăng ký quốc tịch tàu bay, đăng ký các quyền đối với tàu bay (thay thế Nghị định số 70/2007/NĐ-CP )

Đang soạn thảo

Thời hạn trình là tháng 5/2015.

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

BGTVT

11. Nghị định về an ninh hàng không dân dụng (thay thế Nghị định số 81/2010/NĐ-CP )

Đang soạn thảo

Thời hạn trình là tháng 5/2015.

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

BGTVT

12. Nghị định về quản lý hoạt động bay (thay thế Nghị định số 94/2007/NĐ-CP )

Đang soạn thảo

Thời hạn trình là tháng 5/2015.

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

BGTVT

13. Nghị định về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay (thay thế Nghị định số 83/2007/NĐ-CP )

Đang soạn thảo

Thời hạn trình là tháng 3/2015.

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

BQP

14. Nghị định quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở, đóng sân bay chuyên dùng

Đang soạn thảo

Thời hạn trình là tháng 5/2015.

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

BQP

15. Nghị định quy định về quản lý hoạt động bay đặc biệt; chướng ngại vật hàng không

Đang soạn thảo

Thời hạn trình là tháng 5/2015.

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

6.

Luật đầu tư

01/7/2015

04

BKHĐT

16. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư

Đang soạn thảo

Thời hạn trình là tháng 5/2015.

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

BKHĐT

17. Nghị định quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

Đang soạn thảo

Thời hạn trình là tháng 5/2015.

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

NHNN

18. Nghị định quy định chi tiết việc thực hiện hình thức đầu tư quy định tại điểm d khoản 1 Điều 52 Luật đầu tư

Đang soạn thảo

Thời hạn trình là tháng 3/2015.

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

BKHCN

19. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao

Đang soạn thảo

Thời hạn trình là tháng 5/2015.

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

7.

Luật doanh nghiệp

01/7/2015

04

BKHĐT

20. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp

Đang soạn thảo

Thời hạn trình là tháng 5/2015.

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

BKHĐT

21. Nghị định về đăng ký doanh nghiệp

Đang soạn thảo

Thời hạn trình là tháng 5/2015.

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

BKHĐT

22. Nghị định về công bố thông tin của công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100 % vốn điều lệ

Đang soạn thảo

Thời hạn trình là tháng 5/2015.

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

BKHĐT

23. Nghị định về tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp nhà nước trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh hoặc kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh

Đang soạn thảo

Thời hạn trình là tháng 5/2015.

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

8.

Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp

01/7/2015

02

BTC

24. Nghị định về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Đang soạn thảo

Thời hạn trình là tháng 5/2015.

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

BTC

25. Nghị định về giám sát, đánh giá hiệu quả và công khai thông tin về hoạt động của doanh nghiệp

Đang soạn thảo

Thời hạn trình là tháng 5/2015.

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

9.

Luật công an nhân dân

01/7/2015

01

BCA

26. Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật công an nhân dân

Đang soạn thảo

Thời hạn trình là tháng 5/2015.

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

10.

Luật giáo dục nghề nghiệp

01/7/2015

05

BLĐTBXH

27. Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật giáo dục nghề nghiệp

Đang soạn thảo

Thời hạn trình là tháng 2/2015.

Hiện Bộ đang xin ý kiến của Bộ, ngành có liên quan

BLĐTBXH

28. Nghị định quy định phụ cấp đặc thù cho nhà giáo vừa dạy lý thuyết vừa dạy thực hành, nhà giáo là nghệ nhân, người có trình độ kỹ năng nghề cao dạy thực hành, nhà giáo dạy thực hành các nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, nhà giáo dạy cho người khuyết tật

Đang soạn thảo

Thời hạn trình là tháng 4/2015.

Hiện Bộ đang xin ý kiến các Bộ, ngành, địa phương.

BLĐTBXH

29. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Đang soạn thảo

Thời hạn trình là tháng 4/2015.

Hiện Bộ đang xin ý kiến các Bộ, ngành, địa phương.

BLĐTBXH

30. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với người học nghề nghiệp

Đang soạn thảo

Thời hạn trình là tháng 4/2015.

Hiện Bộ đang xin ý kiến các Bộ, ngành, địa phương.

BLĐTBXH

31. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ người học là phụ nữ, lao động nông thôn khi tham gia các chương trình đào tạo trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo dưới 3 tháng

Đang soạn thảo

Thời hạn trình là tháng 3/2015.

Hiện Bộ đang xin ý kiến các Bộ, ngành có liên quan.

11.

Luật hộ tịch

01/01/2016

02

BTP

32. Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hộ tịch

Đang soạn thảo

Thời hạn trình là tháng 9/2015.

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

BTP

33. Nghị định quy định về việc quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; thủ tục đăng ký hộ tịch trực tuyến

Đang soạn thảo

Thời hạn trình là năm 2019

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng

12.

Luật bảo hiểm xã hội

01/01/2016

08

BLĐTBXH

34. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc (đối với khu vực dân sự)

Đang soạn thảo

Thời hạn trình là tháng 7/2015.

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1

BQP

35. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân

Đang soạn thảo

Thời hạn trình là tháng 9/2015.

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1

BLĐTBXH

36. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện

Đang soạn thảo

Thời hạn trình là tháng 7/2015.

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1

BLĐTBXH

37. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam

Đang soạn thảo

Thời hạn trình là tháng 5/2017.

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1

BLĐTBXH

38. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm hưu trí bổ sung

Đang soạn thảo

Thời hạn trình là tháng 10/2015.

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1

BLĐTBXH

39. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về thanh tra bảo hiểm xã hội

Đang soạn thảo

Thời hạn trình là tháng 10/2015.

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1

BHXHVN

40. Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan bảo hiểm xã hội

Đang soạn thảo

Thời hạn trình là tháng 9/2015.

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1

BTC

41. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết khoản 1 Điều 90 Luật bảo hiểm xã hội về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội

Đang soạn thảo

Thời hạn trình là tháng 10/2015.

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1

13.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

01/1/2016

01

BTC

42. Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Đang soạn thảo

Thời hạn trình là tháng 6/2015.

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1

14.

Luật căn cước công dân

01/01/2016

01

BCA

43. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật căn cước công dân

Đang soạn thảo

Thời hạn trình là tháng 10/2015.

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1

15.

Pháp lệnh cảnh sát môi trường

05/6/2016

01

BCA

44. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh cảnh sát môi trường

Đang soạn thảo

Thời hạn trình là tháng 4/2015.

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1

Tng số: 15 văn bản

Tổng số: 44 văn bản (38 nghị định, 06 quyết định)

II. DANH MỤC THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

1.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng VN

01/7/2015

07

BGTVT

1. Thông tư hướng dẫn về quản lý giá cước vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ hàng không tại cảng hàng không sân bay

Đang soạn thảo

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

BGTVT

2. Thông tư ban hành Bộ quy chế an toàn hàng không lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay

Đang soạn thảo

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

BGTVT

3. Thông tư quy định về bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không

Đã trình

Đơn vị chủ trì soạn thảo đã trình Bộ trưởng xem xét, ký ban hành.

BGTVT

4. Thông tư quy định về trang phục của lực lượng kiểm soát an ninh hàng không

Đang soạn thảo

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

BGTVT

5. Thông tư quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không

Đang soạn thảo

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

BQP

6. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về quản lý, sử dụng tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ

Đang soạn thảo

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

BQP, BGTVT

7. Thông tư liên tịch quy định về quản lý bề mặt giới hạn chướng ngại vật hàng không, độ cao công trình liên quan đến bề mặt giới hạn chướng ngại vật hàng không

Đang soạn thảo

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

2.

Luật nhà

01/7/2015

03

BXD

8. Thông tư quy định việc phân hạng và công nhận phân hạng nhà chung cư

Đang soạn thảo

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

BXD

9. Thông tư về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

Đang soạn thảo

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

BXD

10. Thông tư hướng dẫn một số nội dung của Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở năm 2014

Đang soạn thảo

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

3.

Luật giáo dục nghề nghiệp

01/7/2015

12

BGDĐT

11. Thông tư quy định về khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông mà người học phải tích lũy để học trình độ cao đẳng (khoản 4 Điều 33)

Đang soạn thảo

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

BLĐTBXH

12. Thông tư quy định về điều kiện, thủ tục thành lập, cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp và phân hiệu của cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Đang soạn thảo

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

BLĐTBXH

13. Thông tư quy định về thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, công nhận, công nhận lại hiệu trưởng trường cao đẳng, trường trung cấp và giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp

Đang soạn thảo

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

BLĐTBXH

14. Thông tư quy định về điều kiện, thẩm quyền, thủ tục cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp; đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Đang soạn thảo

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

BLĐTBXH

15. Thông tư quy định về cơ sở vật chất và thiết bị đào tạo của cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Đang soạn thảo

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

BLĐTBXH

16. Thông tư quy định xác định chỉ tiêu tuyển sinh và quy chế tuyển sinh đào tạo

Đang soạn thảo

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

BLĐTBXH

17. Thông tư quy định việc xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo

Đang soạn thảo

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

BLĐTBXH

18. Thông tư hướng dẫn về đào tạo thường xuyên

Đang soạn thảo

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

BLĐTBXH

19. Thông tư quy định về bồi dưỡng chuẩn hóa, bồi dưỡng nâng cao; bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và thực tập tại doanh nghiệp đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Đang soạn thảo

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

BLĐTBXH

20. Thông tư quy định về chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề và chứng chỉ kỹ năng nghề đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Đang soạn thảo

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

BLĐTBXH

21. Thông tư quy định hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Đang soạn thảo

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

BLĐTBXH

22. Thông tư quy định về quy trình, chu trình kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp và sử dụng kết quả kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp; công nhận, cấp, thu hồi giấy chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Đang soạn thảo

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

4.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

01/7/2015

04

BQP

23. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chức vụ, chức danh tương đương với chức vụ quy định tại các điểm e, g, h, i, k và l khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

Đang soạn thảo

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

BQP

24. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định hạn tuổi cao nhất của sĩ quan giữ chức vụ, chức danh tương đương với chức vụ quy định tại các điểm đ, e, g, h, i, k và l khoản 2 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

Đang soạn thảo

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

BQP

25. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan là cấp tá, cấp úy trong quân đội nhân dân Việt Nam

Đang soạn thảo

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

BQP

26. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định trình tự, thủ tục phong, thăng, giáng, tước cấp bậc quân hàm đối với sĩ quan cấp tá, cấp úy và nâng lương sĩ quan trong quân đội nhân dân Việt Nam

Đang soạn thảo

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

5.

Luật đầu tư

01/7/2015

02

BKHĐT

27. Thông tư ban hành biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam

Đang soạn thảo

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

BKHĐT

28. Thông tư ban hành biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài

Đang soạn thảo

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

6.

Luật kinh doanh bất động sản

01/7/2015

01

BXD

29. Thông tư hướng dẫn Nghị định hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh bất động sản 2014

Đang soạn thảo

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

7.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự

01/7/2015

01

BTP, TANDTC, VKSNDTC

30. Thông tư liên tịch hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu, nộp ngân sách nhà nước

Đang soạn thảo

Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

8.

Luật hộ tịch

01/01/2016

02

BTP

31. Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch; ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý Sổ hộ tịch, Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn, trích lục hộ tịch và các biểu mẫu hộ tịch khác; điều kiện, trình tự đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tử lưu động; ủy quyền thực hiện đăng ký hộ tịch

Đang soạn thảo

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

BNG, BTP

32. Thông tư liên tịch hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục đăng ký hộ tịch, việc cấp bản sao trích lục hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài

Đang soạn thảo

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

9.

Luật bảo hiểm xã hội

01/01/2016

BLĐTBXH

Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội quy định chi tiết về điều kiện, thời gian, mức hưởng của các đối tượng quy định tại Điều 24 và tiết khoản 1 Điều 31 của Luật này (khoản 3 Điều 39).

Chưa đề xuất văn bản quy định chi tiết

BLĐTBXH

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết về thời điểm hưởng lương hưu đối với người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này (khoản 4 Điều 59).

Chưa đề xuất văn bản quy định chi tiết

BLĐTBXH

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết Điều này (khoản 2 Điều 76). Trong đó Điều 76 quy định: Thời điểm hưởng lương hưu của các đối tượng quy định tại Điều 72 của Luật này được tính từ tháng liền kề sau tháng người tham gia bảo hiểm xã hội đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 73 của Luật này.

Chưa đề xuất văn bản quy định chi tiết

BLĐTBXH

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết khoản 5 Điều 85 và khoản 5 Điều 86 của Luật này (khoản 6 Điều 86). Trong đó:

- Khoản 5 Điều 85 quy định: Người lao động hưởng tiền lương theo sản phẩm, theo khoán tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp thì mức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng theo quy định tại khoản 1 Điều này; phương thức đóng được thực hiện hằng tháng, 03 tháng hoặc 06 tháng một lần.

- Khoản 5 Điều 86 quy định: Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì mức đóng hằng tháng theo quy định tại khoản 1 Điều này; phương thức đóng được thực hiện hằng tháng, 03 tháng hoặc 06 tháng một lần.

Chưa đề xuất văn bản quy định chi tiết

BLĐTBXH

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết trình tự, thủ tục tham gia và giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 của Luật này (khoản 4 Điều 99). Trong đó điểm b khoản 1 Điều 2 quy định: Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng.

Chưa đề xuất văn bản quy định chi tiết

10.

Luật căn cước công dân

01/01/2016

07

BCA

33. Thông tư hướng dẫn Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật căn cước công dân (trong đó có quy định chi tiết một số nội dung được Luật giao)

Đang soạn thảo

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

BCA

34. Thông tư quy định cụ thể về quy cách, ngôn ngữ, hình dáng, kích thước, chất liệu của thẻ Căn cước công dân

Đang soạn thảo

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

BCA

35. Thông tư quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân

Đang soạn thảo

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

BCA

36. Thông tư quy định về biểu mẫu được sử dụng trong quản lý căn cước công dân

Đang soạn thảo

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

BCA

37. Thông tư quy định về quản lý tàng thư căn cước công dân

Đang soạn thảo

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

BTC

38. Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khi đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

Đang soạn thảo

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

BTC

39. Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Đang soạn thảo

Hiện Bộ đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

Tổng số: 10 luật

Tổng số: 39 văn bản (36 thông tư, 03 thông tư liên tịch)