BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 379/BXD-KTXD
V/v: Thu hồi thép biện pháp thi công dầm mái Công trình Bảo tàng Hà Nội

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Hà Nội

Trả lời Văn bản số 1220/CV-SXD ngày 4/3/2009 của Sở Xây dựngthành phố Hà Nội về phương án thu hồi thép biện pháp thi công dầm mái Côngtrình Bảo tàng Hà Nội, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Do dự án đầu tư xây dựng Công trình Bảo tàng Hà Nội có tínhđặc thù, việc áp dụng định mức thu hồi thép như các công trình thông thường làkhông phù hợp; Vì vậy, trên cơ sở thiết kế biện pháp thi công được cấp có thẩmquyền phê duyệt và phương án thu hồi thép như nội dung Văn bản số 1220/CV-SXD để Sở Xây dựng thành phố Hà Nội tổ chức thực hiện việc thu hồi thép biện phápthi công dầm mái Công trình Bảo tàng Hà Nội đảm bảo tiến độ, hiệu quả của dựán./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP,Vụ KTXD, M5.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn