CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 379/CP-QHQT
V/v ký hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư với Nhật Bản

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1868 BKH/PLĐT ngày 2 tháng 04 năm 2003), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý ký kết Hiệp định khuyến khích, bảo hộ lao động và tự do đầu tư giữa Việt Nam và Nhật Bản; uỷ quyền cho Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay mặt Chính phủ ký kết Hiệp định này.

2. Giao Bộ Ngoại giao chuẩn bị các thủ tục cần thiết và Giấy uỷ quyền để có thể ký kết Hiệp định./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan