BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 379/TCT-KK
V/v hoàn thuế đối với dự án đầu tư

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2015

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hà Nội,
- Công ty TNHH Lottecinema Việt Nam.

Trả lời công văn số 64438/CT-HTr ngày 23/12/2014của Cục Thuế thành phố Hà Nội hỏi về hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư của Côngty TNHH Lottecinema Việt Nam(địa chỉ: tầng 13 Diamond Plaza, số 34 Lê Duẩn,quận I, thành phố Hồ Chí Minh), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tiết c Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 (nay là tiết c Khoản 3 điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTCngày 06/11/2013) hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướngdẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ:

“...Trường hợp người nộp thuế có dự án đầu tưtại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính, đang tronggiai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động,chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuếthì người nộp thuế phải lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư và nộp tạicơ quan thuế quản lý trực tiếp nơi đóng trụ sở chính. Nếu số thuế GTGT của hànghóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự ánđầu tư theo mức quy định của pháp luật về thuế GTGT thì được hoàn thuế giá trịgia tăng cho dự án đầu tư.

Trường hợp người nộp thuế có quyết định thànhlập các Ban Quản lý dự án hoặc chi nhánh đóng tại các tỉnh, thành phố trực thuộctrung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính để thay mặt người nộpthuế trực tiếp quản lý một hoặc nhiều dự án đầu tư tại nhiều địa phương; BanQuản lý dự án, chi nhánh có con dấu theo quy định của pháp luật, lưu giữ sổ sáchchứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán có tài khoản gửi tại ngân hàng,đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế thì Ban Quản lý dự án, chi nhánh phảilập hồ sơ khai thuế riêng với cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký thuế. Khi dựán đầu tư để thành lập doanh nghiệp đã hoàn thành và hoàn tất các thủ tục vềđăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế, cơsở kinh doanh là chủ dự án đầu tư phải tổng hợp số thuế giá trị gia tăng phát sinh, sốthuế giá trị gia tăng đã hoàn, số thuế giá trị gia tăng chưa được hoàn của dựán để bàn giao cho doanh nghiệp mới thành lập để doanh nghiệp mới thực hiện kêkhai, nộp thuế và đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định với cơ quanthuế quản lý trực tiếp"

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 18 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 (nay là Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày31/12/2013) của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giátrị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 vàNghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ:

+ Khoản 1:

“1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phươngpháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trongtháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) thì đượckhấu trừ vào kỳ tiếp theo; trường hợp lũy kế sau ít nhất mười hai tháng tính từtháng đầu tiên hoặc sau ít nhất bốn quý tính từ quý đầu tiên phát sinh số thuếGTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết mà vẫn còn số thuế GTGT đầu vào chưa đượckhấu trừ hết thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế... ”

Khoản 3: “....Trường hợp cơ sở kinh doanh đanghoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầutư mới (trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán) tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính, đang tronggiai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế thì cơ sở kinh doanh lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư đồng thờiphải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khaithuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuếGTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của cơ sở kinh doanh.

…………….

Trường hợp cơ sở kinh doanh có quyết định thànhlập các Ban Quản lý dự án hoặc chi nhánh đóng tại các tỉnh, thành phố trựcthuộc trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính để thay mặt ngườinộp thuế trực tiếp quản lý một hoặc nhiều dự án đầu tư tại nhiều địa phương;Ban Quản lý dự án, chi nhánh có con dấu theo quy định của pháp luật, lưu giữ sổsách chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, có tài khoản gửi tại ngânhàng, đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế thì Ban Quản lý dự án, chi nhánhphải lập hồ sơ khai thuế, hoàn thuế riêng với cơ quan thuế địa phương nơi đăngký thuế. Khi dự án đầu tư để thành lập doanh nghiệp đã hoàn thành và hoàn tấtcác thủ tục về đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế, cơ sở kinh doanh là chủ dự án đầu tư phải tổng hợp sốthuế giá trị gia tăng phát sinh, số thuế giá trị gia tăng đã hoàn, số thuế giátrị gia tăng chưa được hoàn của dự án để bàn giao cho doanh nghiệp mới thànhlập để doanh nghiệp mới thực hiện kê khai, nộp thuế và đề nghị hoàn thuế giátrị gia tăng theo quy định với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.”

Căn cứ Điểm 2.16 (b.2) Phụ lục 4 ban hành kèm theoThông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CPngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định vềhóađơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vàtiết b Khoản 6 Điều 5 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 (nay là tiết bKhoản 7 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013) của Bộ Tài chính:“Tàisản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong cơ sở kinhdoanh; tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loạihình doanh nghiệp thì cơ sở kinh doanh cótài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồngốc tài sản và không phải xuất hóa đơn.”

Căn cứ vào các quy định, hướng dẫn nêu trên, trườnghợp Công ty TNHH Lottecinema Việt Nam (thành phố Hồ Chí Minh) đang hoạt độngthuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, thành lập Chi nhánhCông ty TNHH Lottecinema Việt Nam tại Hà Nội. Chi nhánh Công ty đã hoàn thànhvà hoàn tất các thủ tục về đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế, Công ty TNHHLottecinema Việt Nam phải tổng hợp số thuế GTGT phát sinh, số thuế GTGT đãhoàn, số thuế GTGT chưa được hoàn của dự án để bàn giao cho Chi nhánh Công tyTNHH Lottecinema Việt Nam tại Hà Nội để Chi nhánh Công ty thực hiện kê khai,nộp thuế, khấu trừ, hoàn thuế GTGT theo quy định với cơ quan thuế quản lý trựctiếp (Cục Thuế thành phố Hà Nội).

Đề nghị Công ty TNHH Lottecinema Việt Nam thực hiệntheo đúng các quy định của pháp luật về quản lý thuế. Dự án đầu tư đã kết thúc,đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì không hoàn thuế theo trường hợphoàn thuế đối với dự án đầu tư ; số còn khấu trừ sẽ được khấu trừ tiếp với thuếGTGT đầu ra của Chi nhánh Công ty và hoàn thuế theo đối tượng và trường hợphoàn thuế GTGT theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêutrên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố HàNội, Công ty TNHH Lottecinema Việt Nam được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, KK(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI & KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đào Ngọc Sơn