BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------------

Số: 379/TCT-TNCN

V/v: Quản lý thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

Hà Nội, ngày 02 tháng 2 năm 2010

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian qua, Tổng cục Thuế nhận được ý kiến của một số địa phương nêu vướng mắc trong việc thực hiện điều chỉnh số thuế đã khoán đối với hộ, cá nhân kinh doanh khi thay đổi quy mô kinh doanh và việc điều chỉnh số thuế tạm nộp khi cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán được cấp hoá đơn lẻ. Để đơn giản hoá thủ tục hành chính, sau khi xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế các tỉnh thành phố chỉ đạo các Chi Cục Thuế thực hiện như sau:

1. Về việc điều chỉnh số thuế khoán khi hộ, cá nhân kinh doanh có thay đổi về quy mô kinh doanh:

- Tại điểm 5, điểm 7 mục XI, phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính quy định:

"Số thuế khoán được xác định cho từng tháng và ổn định khoán trong một năm, trừ trường hợp hộ nộp thuế khoán có thay đổi ngành nghề, quy mô kinh doanh hoặc quy mô khai thác tài nguyên, khoáng sản";

"Trường hợp hộ nộp thuế khoán có thay đổi ngành nghề, quy mô kinh doanh hoặc quy mô, sản lượng khai thác tài nguyên khoáng sản thì phải kê khai bổ sung với cơ quan thuế kể từ tháng phát sinh thay đổi quy mô, để cơ quan thuế xác định số thuế khoán cho phù hợp với thực tế phát sinh nghĩa vụ thuế của người nộp thuế".

- Tại điểm 3, điều 6 Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính quy định: "Đối với cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán ổn định: trường hợp trong năm khoán thuế có doanh thu kinh doanh thực tế lớn hơn doanh thu đã khoán; hết năm cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh phải khai báo để tính lại số thuế thu nhập cá nhân phải nộp cả năm".

Căn cứ quy định nêu trên thì:

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán ổn định có thay đổi ngành nghề, qui mô kinh doanh thì phải khai báo với cơ quan thuế để xác định lại số thuế GTGT, thuế TTĐB, tài nguyên (nếu có).

>> Xem thêm:  Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất ? Thủ tục mua bán, tách sổ của lô đất ?

Trường hợp doanh thu kinh doanh đã xác định lại thực tế cao hơn doanh thu đã khoán thì hết năm hộ kinh doanh phải khai báo với cơ quan thuế để cơ quan thuế xác định lại số thuế TNCN phải nộp của cả năm. Đồng thời căn cứ vào doanh thu thực tế của năm hiện tại để làm căn cứ xác định mức thuế GTGT (thuế TTĐB, tài nguyên), TNCN khoán ổn định cho năm tiếp theo.

Trường hợp tuy không thay đổi, bổ sung ngành nghề nhưng cơ quan thuế có căn cứ xác định doanh thu thực tế cao hơn doanh thu đã khoán từ đầu năm thì cơ quan thuế sẽ xác định lại doanh thu để tính số thuế GTGT (thuế TTĐB, tài nguyên) theo doanh thu mới kể từ tháng có doanh thu cao hơn. Đồng thời sẽ tính lại số thuế TNCN phải nộp cả năm theo doanh thu, thu nhập mới.

2. Về việc xử lý thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán ổn định khi có yêu cầu cấp hoá đơn lẻ:

- Tại điểm 2 Thông tư số 99/2003/TT-BTC ngày 23/10/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành và quản lý sử dụng hoá đơn quy định thì: "Các hộ kinh doanh nộp thuế ổn định 6 tháng hoặc 1 năm không có nhu cầu sử dụng hoá đơn quyển; hộ kinh doanh vi phạm bị cơ quan thuế từ chối bán hoá đơn quyển và các hộ không có đăng ký kinh doanh, hoặc không phải là kinh doanh thường xuyên nhưng có phát sinh doanh thu về hàng hoá, dịch vụ, nếu có nhu cầu sử dụng hoá đơn sẽ được cơ quan thuế cấp hoá đơn bán hàng lẻ (không thu tiền) để giao cho khách hàng".

- Tại điểm 5, điều 6 Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính quy định: "Cá nhân kinh doanh (trừ trường hợp cho thuê nhà, tài sản) hoặc cá nhân bán tài sản có yêu cầu cơ quan thuế cấp hoá đơn lẻ thì phải tạm nộp thuế TNCN"; "Cá nhân kinh doanh được cấp hoá đơn lẻ nếu có yêu cầu hoàn thuế (hoặc bù trừ số thuế nộp thừa vào kỳ sau) thì cuối năm phải thực hiện quyết toán thuế để xác định tổng thu nhập chịu thuế, số thuế phải nộp, số thuế đã nộp số thuế xin hoàn hoặc bù trừ số thuế nộp thừa vào kỳ sau."

Căn cứ các quy định nêu trên thì:

Hộ cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán ổn định thuế cả năm theo quy định của Luật Quản lý Thuế, nếu trong năm khoán thuế có yêu cầu cấp hoá đơn lẻ thì vẫn nộp thuế theo mức đã khoán ổn định từ đầu năm đồng thời còn phải nộp thuế tính theo doanh thu, thu nhập của hoá đơn lẻ theo quy định cho từng lần phát sinh khi có nhu cầu do cơ quan thuế cáp (bao gồrn thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế tài nguyên, thuế TNCN).

Tổng cục Thuế hướng dẫn để các Cục thuế địa phương biết và căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương để hướng dẫn cụ thể theo nguyên tắc trên./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương

>> Xem thêm:  Cách giải quyết tranh chấp hợp đồng tặng cho đất đai ? Mua bán nhà đất cần những giấy tờ gì ?