VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 379/VPCP-CN
V/v thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Đà N
ng, Ninh Thuận, Bình Thuận, Khánh Hòa, Đồng Nai;
- Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel).

Về đề nghị của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (văn bản số 38/CNVTQĐ-VTNet ngày 06 tháng 01 năm 2021) về kết quả giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017- 2020, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Đà Nng, Ninh Thuận, Bình Thuận, Khánh Hòa, Đồng Nai khẩn trương xem xét, giải quyết vướng mắc như báo cáo của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) tại văn bản nêu trên (xin gửi bản chụp kèm theo) để Viettel sớm di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng tiến độ bàn giao mặt bằng.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, QHĐP, V.I, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMPHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Cao Lục