ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3790/LĐTBXH-LĐ
Về hướng dẫn thực hiện báo cáo khai trình sử dụng lao động, tăng - giảm lao động trên địa bàn thành phố.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2004

Kính gửi:

- Cac Sở, Ban, Ngành thành phố;
- Ban quản lý Khu chế xuất - khu công nghiệp TP;
- Ban quản lý Khu công nghệ cao thành phố;
- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (Van hóa Xã hội) quận, huyện;
- Các Doanh nghiệp Thành phố và Trung ương đóng trên địa bàn thành phố.

Thực hiện văn bản số 1319/UB-VX ngày15/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện Thông tư số 20/2003/TT-BLĐTBXH và 21/2003/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều củaNghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/4/2003 và Nghị định 44/2003/NĐ-CP ngày9/5/2003 của Chính phủ về tuyển lao động và hợp đồng lao động.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hộiđã có hướng dẫn số 1233/HD-LĐTBXH ngày 20/4/2004 và công văn số 2383/LĐTBXH-LĐngày 1/7/2004 về việc hướng dẫn thực hiện khai trình sử dụng lao động và báocáo tình hình sử dụng lao động. Sau 6 tháng thực hiện công tác khai trình sửdụng lao động có phát sinh một số vướng mắc cần tiếp tục hoàn chỉnh, sau khithống nhất ý kiến với các phòng Lao động - TBXH (Văn hóa Xã hội) quận, huyện,Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố hướng dẫn về việc báo cáo khaitrình sử dụng lao động, tăng - giảm lao động và báo cáo tình hình sử dụng laođộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN:

Người sử dụng lao động theo quy địnhtại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 39/2003//NĐ-CP ngày 18/4/2003 bao gồm:

- Doanh nghiệp thành lập, hoạt độngtheo Luật Doanh nghiệp Nhà nước, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư nước ngoài tạiViệt Nam; Chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam;

- Doanh nghiệp của các tổ chức chínhtrị, tổ chức chính trị - xã hội;

- Các cơ quan nhà nước, các đơn vịsự nghiệp của nhà nước có sử dụng lao động không phải là cán bộ, công chức,viên chức;

- Các tổ chức kinh tế thuộc lựclượng quân đội nhân dân, công an nhân dân sử dụng lao động không phải là sĩquan, hạ sĩ quan, chiến sĩ;

- Các cơ sở giáo dục, y tế, văn hóa,thể thao ngoài công lập thành lập theo Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày19/8/1999 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạtđộng trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao;

- Hợp tác xã hoạt động theo luật Hợptác xã có sử dụng lao động không phải là xã viên; các cơ sở sản xuất kinhdoanh.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Khai trình sử dụng lao động

Trong thời hạn một tháng kể từ ngàybắt đầu hoạt động, các đơn vị, doanh nghiệp phải khai trình sử dụng lao độngtheo biểu số 1 (đính kèm) tại cơ quan sau:

a. Phòng Lao động - Tiền lương -Tiền công, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - số 159 Pasteur Quận 3, gồm cácđơn vị:

- Các doanh nghiệp thành lập hoạtđộng theo Luật doanh nghiệp nhà nước; doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của nhànước chiếm trên 50% vốn điều lệ; công ty cổ phần gồm các cổ đông là doanhnghiệp nhà nước; đơn vị nhà nước chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ,công ty con; công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhà nước nắm giữ 100%vốn điều lệ, Liên hiệp hợp tác xã thành phố, doanh nghiệp của tổ chức chínhtrị, tổ chức chính trị xã hội thuộc Trung ương và Thành phố quản lý đóng trênđịa bàn thành phố ;

- Các cơ quan hành chính, đơn vị sựnghiệp và các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc thànhphố và Trung ương đóng trên địa bàn thành phố có sử dụng lao động theo Luật Laođộng;

- Các tổ chức kinh tế thuộc lựclượng quân đội nhân dân, công an nhân dân sử dụng lao động không phải là sĩquan, hạ sĩ quan, chiến sĩ.

b. Phòng Quản lý lao động với nướcngoài, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - số 159 Pasteur Quận 3 gồm có các đơnvị:

- Các doanh nghiệp thành lập, hoạtđộng theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đóng trên địa bàn thành phố ;

- Các cơ quan, tổ chức quốc tế hoặcnước ngoài đóng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có sử dụng lao động là ngườiViệt nam, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩaViệt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác.

c. Ban quản lý Khu chế xuất - khucông nghiệp Thành phố - số 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm Phường Đa Kao Quận 1; Ban quảnlý Khu công nghệ caoThành phố - số 86 Lê Thánh Tôn Quận 1 gồm có các đơn vị:

Các doanh nghiệp thuộc các thànhphần kinh tế đang hoạt động trong Khu chế xuất - khu công nghiệp thành phố; Khucông nghệ cao thành phố .

d. Phòng Lao động - Thương binh vàXã hội (phòng Văn hóa Xã hội) quận, huyện nơi đặt trụ sở chính của doanhnghiệp, gồm có các đơn vị:

- Các doanh nghiệp thành lập hoạtđộng theo luật doanh nghiệp, các doanh nghiệp nhà nước thuộc Quận, Huyện quảnlý kể cả doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của nhà nước chiếm trong vốn điều lệchiếm từ 50% trở xuống.

- Các Hợp tác xã thành lập theo LuậtHợp tác xã có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động (trừ Liên hiệp Hợp tác xãTP);

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh,dịch vụ của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chứcchính trị-xã hội, tổ chức xã hội khác thuộc Quận, Huyện quản lý; các cơ sở giáodục, y tế, văn hóa, thể thao ngoài công lập thành lập theo Nghị định số73/1999/NĐ-CP ngày 19/8/1999 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hộihóa có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

- Các cơ quan hành chính, đơn vị sựnghiệp và các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc quận,huyện có sử dụng lao động theo luật lao động.

- Các cơ sở sản xuất kinh doanh, hộkinh tế cá thể có sử dụng lao động.

2. Báo cáo tăng - giảm lao động

Trong quá trình hoạt động, khi cácđơn vị, doanh nghiệp có biến động tăng - giảm lao động thì báo cáo cho cơ quanquản lý lao động đã phân cấp tại điểm 1 mục II hướng dẫn này mỗi tháng một lầnvào cuối tháng.

Đối với biến động lao động tăng :các đơn vị, doanh nghiệp báo cáo khai trình bổ sung số lao động tăng trongtháng (theo biểu số 1) và lập thành 4 bản.

Đối với biến động lao động giảm :các đơn vị, doanh nghiệp có trách nhiệm báo cáo số lao động nghỉ việc trongtháng (theo biểu số 2) và lập thành 4 bản.

3. Các đơn vị, doanh nghiệp thựchiện báo cáo khai trình sử dụng lao động chịu trách nhiệm về các nội dung kêkhai trong biểu, các nội dung này phải phù hợp với hợp đồng lao động đã giaokết với người lao động; ngoài ra đơn vị không phải nộp bất kỳ hồ sơ nào đínhkèm theo biểu khai trình sử dụng lao động.

Đối với các đơn vị, doanh nghiệp cónhiều chi nhánh tại các quận, huyện hoặc tại các tỉnh thành phố khác thì đăngký sử dụng lao động với cơ quan quản lý lao động nơi đặt trụ sở chính và cótrách nhiệm báo cho cơ quan quản lý lao động nơi chi nhánh đặt trụ sở làm việc.Trường hợp công ty có trụ sở chính tại các tỉnh, thành phố khác, chi nhánh côngty đặt tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nếu văn phòng chính có văn bản đề nghịcơ quan quản lý lao động thành phố xác nhận khai trình thì cơ quan quản lý laođộng thành phố sẽ tiếp nhận làm thủ tục.

Lãnh đạo các phòng chức năng tiếpnhận khai trình sử dụng lao động như đã nêu tại điểm 1 mục II của hướng dẫn nàycó trách nhiệm xác nhận số lao động đã khai trình, lưu lại 01 bản và trả lạicho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 3 bản (02 bản gởi cơ quan Bảo hiểm xã hội vàcơ quan Thuế nơi quản lý trực tiếp, 1 bản đơn vị giữ).

4. Báo cáo tình hình sử dụng laođộng 6 tháng đầu năm và cả năm

a. Trước ngày 05/1 và ngày 05/7 hàngnăm, người sử dụng lao động được quy định tại mục I có trách nhiệm báo cáo địnhkỳ 6 tháng đầu năm và cả năm cho cơ quan chủ quản và các cơ quan quản lý laođộng theo phân cấp tại điểm 1 mục II hướng dẫn này về tình hình sử dụng laođộng và nhu cầu tuyển dụng lao động mới theo biểu số 3 (đính kèm).

b. Tổ chức thực hiện

Các Tổng công ty và các đơn vị Trungương đóng trên địa bàn thành phố, Sở, Ban, Ngành đoàn thể, Ban quản lý khu chếxuất - khu công nghiệp thành phố, Ban quản lý Khu công nghệ cao, Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội (Văn hóa Xã hội) quận, huyện: tiếp nhận báo cáo tìnhhình sử dụng lao động đối với các đơn vị trực tiếp quản lý và tổng hợp báo cáogởi về Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (phòng Lao động - Tiền lương - Tiềncông) vào ngày 15/1 và ngày 15 /7 hàng năm (theo biểu số 4).

Phòng quản lý Lao động với nướcngoài - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận báo cáo của các doanhnghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; các tổ chức, văn phòng đại diện nước ngoài vàtổng hợp gửi phòng Lao động - Tiền lương - Tiền công để tổng hợp chung.

5. Hướng dẫn này bắt đầu thực hiệntừ ngày 01/12/2004. Bãi bỏ hướng dẫn 1233/HD-LĐTBXH ngày 20/4/2004 và công vănsố 2383/LĐTBXH-LĐ ngày 1/7/2004 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thànhphố về việc hướng dẫn thực hiện khai trình sử dụng lao động và báo cáo tìnhhình sử dụng lao động .

Sở Lao động - Thương binh và Xã hộithành phố đề nghị các đơn vị, tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động thực hiệnđúng theo hướng dẫn này. Nếu không khai trình sử dụng lao động và báo cáo tìnhhình tăng giảm lao động sẽ bị xử lý theo điều 21 của Nghị định số 113/2004/NĐ-CP ngày 16/4/2004 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về hànhvi vi phạm pháp luật lao động. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, đềnghị đơn vị trao đổi trực tiếp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (phòngLao động - Tiền lương - Tiền công) để được giải thích hướng dẫn bổ sung./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Lao động-TBXH (để báo cáo);
- TT UBND/TP (để báo cáo);
- UBND 24 quận, huyện;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC
Lê Thành Tâm

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 3790/LĐTBXH-LĐ  hướng dẫn thực hiện báo cáo khai trình sử dụng lao động, tăng - giảm lao động trên địa bàn thành phố