BỘ TÀI CHÍNH
----------

Số: 3792/BTC-CST

V/v: thuế suất thuế nhập khẩu cầu dao ngắt mạch có dòng điện trên 1.000A

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2012

Kính gửi: Công ty TNHH TM Sa Giang

Trả lời công văn số 2011- 2912/SG ngày 29/12/2011 của Công ty TNHH TM Sa Giang về việc thuế nhập khẩu của cầu dao ngắt mạch có dòng điện trên 1.000A, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Theo quy định tại Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 184/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính thì mặt hàng“cầu dao ngắt mạch tự động, loại hộp đúc, có dòng điện trên 1.000A” thuộc mã số 8536.20.10.20, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 0%.

- Từ ngày 01/01/2012 trở đi, theo Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính thì mặt hàng“cầu dao ngắt mạch tự động, loại hộp đúc, có dòng điện trên 1.000A” thuộc mã số 8536.20.19 có mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 5%.

Việc thay đổi mã số và thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng này là do thực hiện theo Danh mục hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa ASEAN (AHTN) năm 2012. Dòng thuế của mặt hàng “cầu dao ngắt mạch tự động, loại hộp đúc, có dòng điện trên 1.000A” thuộc mã số 8536.20.10.20 được gộp với dòng thuế của mặt hàng “Bộ ngắt mạch tự động, loại hộp đúc, loại khác” mã số 8536.20.10.90 thành dòng thuế có mã số 8536.20.19 “Loại khác” áp dụng đối với các loại “Bộ ngắt mạch tự động, loại hộp đúc, có dòng điện trên 1000A”. Việc quy định mức thuế suất 5% cho dòng thuế mới này tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính đã được Bộ Tài chính trao đổi ý kiến với các Bộ, ngành, Hiệp hội liên quan và được cân nhắc trên cơ sở hài hòa lợi ích giữa các ngành sản xuất và sử dụng mặt hàng này trong nước. Bộ Tài chính đề nghị Công ty thực hiện theo đúng mã số hàng hóa và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty TNHH TM Sa Giang và các đơn vị liên quan được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, CST (PXNK)

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
Ngô Hữu Lợi