BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------
-----------
V/v: Thuế đối với hàng là tài sản di chuyển
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2012

Kính gửi: Cục Hải quan Long An.
Trả lời công văn số 779/HQLA-NV ngày 14/6/2012 của Cục Hải quan Long An về thủ tục cấp giấy phép và thuế đối với ô tô là tài sản di chuyển của Việt Kiều hồi hương, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1- Thuế đối với tài sản di chuyển chuyển nhượng:
Về vấn đề này ngày 28/10/2005 Bộ Tài chính đã có công văn số 13570/BTC-TCHQ hướng dẫn thực hiện (đính kèm), đề nghị Cục Hải quan Long An nghiên cứu thực hiện theo hướng dẫn tại công văn này.
2- Về quy định cấp giấy phép nhập khẩu ô tô cho Việt kiều hồi hương, Tổng cục Hải quan ghi nhận ý kiến phản ánh của Cục Hải quan Long An để nghiên cứu sửa đổi cho phù hợp.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Long An được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục GSQL (để phối hợp t/h)
- Lưu: VT, TXNK (5).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang