VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3793/VPCP-KTTH
V/v nhập khẩu nội tạng trắng đông lạnh

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài chính.

Xét báo cáo, đề nghị của Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 1296/BC-BNN-HTQT ngày 17 tháng 4năm 2013 về các biện pháp quản lý và giám sát khi cho phép nhập khẩu trở lạinội tạng trắng đông lạnh; Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý đề nghị của Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 1296/BC-BNN-HTQT ngày 17 tháng 4năm 2013 về việc nhập khẩu nội tạng trắng đông lạnh và áp dụng các biện pháp đểquản lý, giám sát, kiểm tra nhập khẩu nội tạng trắng đông lạnh. Giao Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ CôngThương triển khai thực hiện các biện pháp quản lý nói trên; tiến hành thỏathuận mẫu giấy chứng nhận kiểm dịch xuất khẩu nội tạng trắng đông lạnh với cácnước xuất khẩu; quy định cửa khẩu nhập khẩu mặt hàng nội tạng trắng đông lạnh.

Việc nhập khẩu nội tạng trắng đônglạnh chỉ được thực hiện sau khi đã thực hiện đầy đủ các quy định nói trên vàphải là căn cứ để giải quyết được các vướng mắc trong việc xuất khẩu hàng hóacủa nước ta với các nước. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác định thờigian hoàn thành và công bố thời điểm thực hiện; đồng thời tổ chức thông tin,tuyên truyền thuyết phục về chủ trương này; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra,giám sát việc thực hiện và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ.

2. Giao Bộ Công Thương chủ trì,phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính nghiên cứu,đánh giá sự phù hợp và tính khả thi của biện pháp ký quỹ, đặt cọc đối với doanhnghiệp, nhà xuất khẩu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo đểcác cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

(Báo cáo số 1296/BC-BNN-HTQT ngày 17 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sao gửi kèmtheo)

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: QHQT, KTN, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng