BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------
---------
V/v: Bổ sung phí THC vào trị giá tính thuế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:
Công ty cổ phần Everpia Việt Nam.
(Địa chỉ: Xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1707/2012/EVERPIA ngày 17/07/2012 của Công ty cổ phần Verpia Việt Nam về việc bổ sung phí THC vào trị giá tính thuế đối các lô hàng đã nhập khẩu của Công ty trong thời hiệu áp dụng Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/05/2008 của Bộ Tài chính. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1- Căn cứ quy định tại Điều 14 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/06/2005 thì thời điểm tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là thời điểm đối tượng nộp thuế đăng ký tờ khai hải quan với cơ quan hải quan.
2- Căn cứ quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 13 Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/03/2007 của Chính phủ; điểm g khoản 2 mục VII Phần II Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/05/2008 của Bộ Tài chính thì chi phí có liên quan trực tiếp đến việc vận chuyển hàng tại cảng đi, cảng đến, cảng trung chuyển, như: chi phí bốc, dỡ, xếp và chuyển hàng… là khoản phải cộng khi xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu. Trường hợp phí THC đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) phải nộp ở Việt Nam thì được khấu trừ khoản VAT này ra khỏi trị giá tính thuế
Đối chiếu với quy định nêu trên thì việc áp dụng chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu sẽ căn cứ vào ngày đăng ký tờ khai hải quan và văn bản pháp quy có hiệu lực tại ngày đăng ký tờ khai Hải quan. Theo đó, trường hợp ngày đăng ký tờ khai hải quan của Công ty thuộc thời điểm có hiệu lực của Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/05/2008 thì việc áp dụng quy định tại Thông tư số 40/2008/TT-BTC là đúng quy định.
Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần Everpia Việt Nam biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP Hà Nội (để t/hiện);
- Lưu: VT, TXNK-TG (5b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường